VoB Logo printable
Skriv ut

Ansvarsområde: Familjerådgivningen Kronoberg

I ansvarsområdet ingår:

1. Inledande samtal
2. Exempel på hur hjälpbehovet kan se ut
3. Tidbokning
4. Arbetsfas
5. Övriga rutiner.

1. Inledande samtal

Det första samtalet varar mellan 60 – 75 minuter.
Inledande information om familjerådgivningens arbetssätt och ramar ges. Kommunerna har en skyldighet att enligt SoL § 12 tillhandahålla familjerådgivning och verksamheten är reglerad av strängare sekretess.
Familjerådgivarens skyldighet att till socialtjänsten anmäla då det under samtal på familjerådgivningen framkommer att barn far illa meddelas.

De minnesanteckningar som föres är utifrån sekretesslagen att betrakta som familjerådgivarens privata anteckningar och de ska förvaras inlåsta samt förstöras efter avslutad kontakt.

Ibland efterfrågas familjerådgivarens formella kompetens varvid denna upplysning ges. Familjerådgivarens neutrala förhållningssätt förklaras.

Syftet med första besöket är att skapa kontakt och förtroende med dem som söker familjerådgivning. Målet är att båda, i det fall ett par söker, ska få lämna sin version om vad de upplever sig behöva hjälp med.

Familjerådgivarens ambitionsnivå är att utifrån parets berättelse försöka spegla samspelet. Paret, familjen, den enskilde, ska efter första besöket helst lämna familjerådgivningen med en något annorlunda synvinkel på problemet än när de kom.

2. Exempel på hur hjälpbehovet kan se ut

Gemensamt för den största del av de ärenden som förekommer på familjerådgivningen är att personerna befinner sig i livskris. Situationen är ohållbar och man befinner sig på gränsen till separation. Den aktuella krisen kan vara både mångfacetterad och djup utifrån den sökandens historia, men i detta finns också möjlighet till utveckling och växt.

I de fall då en vill separera och den andre reparera, ställs familjerådgivarens kompetens på prov. Ångestnivån är hög från båda parter och båda känner skuld utifrån olika positioner. Starka känslor av att känna sig misslyckad finns med hos båda, ångest inför att tillfoga barnens smärta för livet finns med.

Kris i andra relationer i familjen förekommer också hos dem som söker familjerådgivning.”Hur växer man ihop som familj med dina, mina och våra barn?” Detta belyser den s k styvfamiljsproblematiken. En del föräldrar söker för att få komma och samtala om att de oroas av att ha olika synpunkter om föräldraskapet. För många familjer är barnens tonår en ansträngande tid då perioder av bruten dialog och vanmakt är vanlig. Föräldrar behöver stöd i detta hur man bemöter och förhåller sig till en ung människa som är upptagen av ett stort inre arbete och som frigör sig från föräldrarna och mer vänder sig till kamratgruppen.

3. Tidbokning

Familjerådgivningen har telefontid 4 ggr per vecka då vi ger information och tar emot nyanmälningar. Dagligen lyssnar vi av telefonsvararen och ringer upp så fort vi kan. Målsättningen är att erbjuda en första tid inom 14 dagar.

I den första telefonkontakten informeras om arbetssätt, kostnad och ramar. Aktivt lyssnande och vägledning är en förutsättning för att samtalet ska leda vidare till tidbokning. Redan här är det viktigt med trygghet och att skapa ett förtroendefullt möte.

Vi använder blankett för nyanmälan, som fylls i under pågående telefonsamtal. Namn och adressuppgifter samt presentation av aktuell problematik tas upp under samtalet.

Vi förutsätter att det finns en grund för klientens tidsbeställning. Det kan vara att komma själv eller tillsammans med någon annan familjemedlem. Vi är noga med att andra inblandade har accepterat kontakt med oss. Är det uppenbart att kundens behov av hjälp bättre tillgodoses av annan samhällsresurs hänvisas dit.

4. Arbetsfas

Familjerådgivaren har som första uppgift att skapa kontakt med de / dem som söker hjälp. Det är ett stort steg som tagits från klientens/ de sökandens sida; att söka en helt främmande människas kontakt angående sina närmsta relationer.

Målet för arbetet med de individer, par och familjer som söker familjerådgivning är att återupprätta eller upprätta dialoger. Dessa dialoger kan t.ex vara pardialogen, föräldra/barn dialogen eller det kan gälla de andra typer av relationer som finns inom en familj. Den brutna
dialogen kan också gälla mellan generationerna. Målet; den upprättade dialogen, har par behov av oavsett om de vill separera eller reparera.

De par som vill reparera sitt förhållande står ibland på randen till ett separationsbeslut när de kommer till familjerådgivningen. Vanmakten är stor men parterna uttrycker ofta en längtan till varandra och de efterlyser ett annat sätt att relatera till varandra. Komplicerat blir det
i de fall då en vill separera och en vill vara kvar i relationen. Den som vill lämna relationen behöver stöd i att få känna som den gör och den som blir lämnad är ofta mitt i en krissituation med hög ångestnivå och behöver stöd i att hantera detta.

De par som vill hitta tillbaka till varandra får hjälp med att börja kommunicera med varandra på ett annat sätt. Vardagen har blivit till ett tjat och gnat om den vardagliga rutinen och kärleksrelationen har tagits för given.
Ofta har paret ”drunknat” i föräldraskapet och parrelationen
får nu åter uppmärksamhet för första gången på länge.
Parterna får berätta hur de upplevt parrelationen och om vars och ens bidrag till det samspelsmönster som utvecklats kan börja skönjas. Ur detta kan födas ett mer medvetet och respektfullt sätt att kommunicera.

5. Övriga rutiner

Minnesanteckningar föres efter varje samtal och förvaras inlåsta i kassaskåp.
Minnesanteckningar förstörs efter avslutad kontakt.
Anmälningsblankett förvaras ett år och förstörs sedan.
Information om vart klagomål ska riktas ges.

Familjerådgivningen har också rutiner för: Statistik (antal besök/kommun, återbud, väntetider) Hantering av enkät (som mäter klinternas kundnöjdhet)

  • Handkassa
  • Hantering av besöksavgifter
  • Utåtriktat arbete
  • Ärendefördelning
  • Handledning
  • Kvalitetscirkel
  • Utomlänsbesök
  • Uppdatering av hemsida