Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Aktuell utveckling
inom VoB
 
Kristianstad
2013-06-11
  Logo  
         
 
 
  Header

Hej

Detta nyhetsbrev från VoB handlar om pågående utvecklingsarbete som innebär att vi inom kort kommer att kunna erbjuda ett utökat utbud och nya tjänster. Vi planerar bland annat att starta ett nytt tonårshem och en öppenvårdsverksamhet. Dessutom söker vi nya medarbetare. Kanske passar någon av tjänsterna dig eller någon du känner?

Trevlig sommar!

Niels

Niels Elvhammar
VD
niels.elvhammar@vob.se

 


 

Ny Utvecklingschef

VoB tillsätter en ny utvecklingschef samtidigt som den nuvarande utvecklingschefen Kerstin Steneudde kommer att finnas kvar på deltid. Detta innebär att bolaget får ökade resurser som ytterligare kan stärka samarbetet med ägarkommunerna. Strävan är att VoB skall bli ännu bättre på att fånga upp socialtjänstens behov och att verksamheternas utbud, metodik och kvalité skall utvecklas i enlighet med dessa. Rekrytering till tjänsten pågår. Läs platsannonsen under lediga tjänster på vår hemsida: vob.se/lediga-tjanster/

 

Nytt behandlingshem för tonåringar

VoB har uppfattat att det finns behov av ytterligare behandlingshem för tonåringar i regionen. Bl.a. efterfrågas utrednings- och behandlingsinsatser för flyktingungdomar med behov som inte kan tillgodoses inom ramen för ordinarie integrations- och asylboenden. VoB planerar därför start av ett tonårshem där det skall finnas särskild kompetens kring den aktuella målgruppen. Tanken är att behandlingshemmet skall placeras geografiskt centralt i området Kronoberg-Skåne och att platserna skall vara tillgängliga för samtliga kommuner.

 

Utökning av VoB Plus

Familjehemsresursen. Verksamheten har utökats och bemannas numera av fyra medarbetare, samtliga socionomer med bred kompetens och erfarenhet inom området. Utöver utredning, förmedling och handledning av familjehem kan verksamheten även ta emot placering av barn och ungdomar i konsulentstödda familjehem och jourhem. Verksamheten har för närvarande drygt ett tjugotal kontrakterade familjer.

Socialstyrelsens grundutbildning för familjehem. VoB:s familjehemskonsulenter kommer att genomgå Socialstyrelsens utbildning för familjehemsutbildare. Verksamheten planerar därefter att tillhandahålla den nya familjehemsutbildningen på uppdrag från och i samarbete med den kommunala socialtjänsten.

Öppenvårdsinsatser. Kommunerna efterfrågar insatser för de familjer och individer som inte är i behov av heldygnsvård men där det samtidigt krävs insatser av hög intensitet och kvalitet. VoB kompletterar därför nu sitt utbud genom att erbjuda skydd, stöd samt utrednings- och behandlingsinsatser i familjens/individens hemmiljö eller i lägenhetsboende. Planerad start är september 2013. Rekrytering av utredare/behandlare i öppenvård pågår. Läs platsannonsen under lediga tjänster på vår hemsida vob.se/lediga-tjanster/

Psykologer. VoB har två psykologer som genomför utredningar och konsultationer. Uppdragen kan tas emot externt direkt från socialtjänsten eller röra ärenden som är aktuella inom bolagets verksamheter. I syfte att öka verksamhetens kapacitet för att kunna ta emot fler externa uppdrag kommer en utökning av antalet tjänster att ske inom kort.


VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Bolaget drivs utan vinstsyfte. VoB:s verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning och behandling. Placering kan ske i HVB eller familjehem.
VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Bolaget är känt för kundfokus och kvalitetstänkande. VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 
     
 

Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Verksamheter: Familjehuset i Alvesta • Familjehuset Lillängen- Luzern
• Högelid i Alvesta • Sönnarslövsgården • Familjehemsresurs och Psykologer
• Utredningar och behandling i öppenvård • Jourfamiljer • Ensamkommande
barn för Lomma, Kristianstad, Kävlinge, Svedala och Eslöv • BBIC-samordning
 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig