Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig  
  Aktuell utveckling inom VoB  
Kristianstad
20 november 2013
  Logo  
         
 
 
 

Hej,

Nyhetsbrevet handlar denna gång om VoB:s kvalitetsuppföljning och om aktuellt utvecklingsarbete vid verksamheterna. Bl.a. beskriver vi förändringar på Sönnarslövsgården och Familjehuset i Hörby. Vidare uppdaterar vi informationen om start av nya verksamheter och utökning av VoB:s utbud.


Ny ledning vid Familjehuset i Hörby

Familjehuset i Hörby har sitt ursprung från barn- och familjeverksamheterna Luzern i Lund och Lillängen i Kristianstad. En samlokalisering av verksamheterna till Hörby genomfördes under våren 2012.

Familjehuset i Hörby har sedan i somras ny ledning. Verksamhetschef Ann-Marie Espersson har tidigare bl.a. arbetat inom socialtjänsten och nu senast som verksamhetschef vid Birkahemmet, Gryning vård i Göteborg. Ann-Marie har lång erfarenhet av att arbeta med och leda utrednings- och behandlingsverksamhet för familjer och barn. Biträdande verksamhetschef Carin Walles kommer senast från en tjänst som gruppchef inom socialtjänsten i Bromma stad. Dessförinnan har hon under flera år arbetat med socialt arbete i USA, bl.a. med familjehemsvård och som föreståndare.

Utvecklingsarbetet vid Familjehuset i Hörby har sedan sammanslagningen inriktats på att samordna, tillvarata och utveckla den omfattande kunskap och erfarenhet som nu finns representerad inom en och samma enhet. Verksamheten som består av två familjeavdelningar och en barnavdelning kan ta emot uppdrag om utredning, behandling, skydd och stöd, både akut och planerat. På avdelningen för familjer med spädbarn har man särskild kompetens och metodik för att arbeta med den tidiga anknytningen mellan barn och förälder.

Kvalitetsuppföljning

Samtliga uppdrag som genomförs inom VoB:s verksamheter utvärderas med en enkät som besvaras av uppdragsgivaren från den kommunala socialtjänsten. Kunderna svarar på om de anser att VoB har utfört överenskommet uppdrag, om VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet och om VoB har motsvarat eller överträffat uppdragsgivarens förväntningar. Det genomsnittliga utfallet på dessa frågor visar att drygt 95 % av kunderna är nöjda med VoB:s insatser. Resultatet är mycket positivt och ett kvitto på att verksamheterna arbetar med rätt saker och på rätt sätt.

Ytterligare ett inslag i VoB:s kvalitetsarbete är de intervjuenkäter som Skandinavisk Sjukvårdsinformation genomför med handläggare som haft placeringar vid VoB:s utrednings- och behandlingshem. Handläggaren betygsätter ett tjugotal frågeområden.  Resultat från de senaste sammanställda kvalitetsenkäterna visar att VoB:s enheter får högre betyg än genomsnittet för övriga behandlingshem i landet. Sammanställningar av intervjuerna kan du läsa på vår hemsida:

vob.se/kvalitetssakring

Utveckling av Sönnarslövsgården

Verksamheten vid Sönnarslövsgården som riktar sig till vuxna missbrukare som genomgår substitutionsbehandling, övertogs av VoB 2009. Behandlingshemmet hade sedan tidigare ett gott renommé men efter övertagandet har ett omfattande utvecklingsarbete genomförts. För drygt ett år sedan flyttade verksamheten till mer ändamålsenliga och nyrenoverade lokaler i Vittskövle. Bemanningen har utökats, personal med särskild specialistkompetens har rekryterats och rutiner för att säkerställa kvalitén har förbättrats. Vidare har verksamhetens behandlingsinnehåll utvecklats med ett större inslag av strukturerade metoder. Exempelvis används SCL-90 och KASAM som ett underlag för hur behandlingsarbetet ska utformas. Verktyg för ångest- och abstinenslindring används liksom återfalls-preventionsprogram för de klienter som har behov av detta. Sönnarslövsgården är sedan mars 2013 kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

Något som är särskilt glädjande är att genomfört utvecklingsarbete också resulterat i att uppdragsgivarna är mycket nöjda med enhetens insatser. Sönnarslövsgårdens resultat i genomförda enkäter hittills under 2013 visar att 100 % av handläggarna är nöjda avseende samtliga frågeställningar.

Nya verksamheter och utökat utbud

Nytt HVB för tonåringar. Då kommunerna efterfrågar placeringsalternativ för flyktingungdomar som är i behov av behandlingsinsatser kommer VoB att starta ett nytt behandlingshem för tonåringar med denna inriktning. Den nya verksamheten planeras vara i drift under våren 2014 och kommer att vara belägen i Markaryds kommun.

VoB Plus utökar sitt utbud. Som ett komplement till heldygnsvård kommer verksamheten att kunna ta emot uppdrag om utrednings- och behandlingsinsatser i öppenvård eller i lägenhetsboende. Vidare har Familjehemskonsulenterna inom VoB Plus under hösten genomgått Socialstyrelsens kurs för familjehemsutbildare “Ett hem att växa i”. Familjehemskonsulenterna kan nu till kommunerna i Skåne och Kronobergs län erbjuda grundutbildning för nya jour- och familjehem. Kontakta oss gärna om ni har behov av utbildning för era nya familjehem.

Fler integrationsboenden. VoB har pågående diskussioner om ytterligare boenden för ensamkommande flyktingungdomar som bolaget kan driva för kommunernas räkning. VoB har under åren skaffat sig omfattande erfarenhet av att organisera boenden vilket innebär att vi utvecklat särskild kompetens inom området. VoB har därigenom kunskap om hur verksamheterna kan drivas på ett effektivt sätt samtidigt som en god kvalitet upprätthålls.


VoB Syd ägs av kommunerna i Skåne och Kronobergs län. Bolaget drivs utan vinstsyfte. VoB:s verksamheter tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SOL och LVU) gällande skydd och stöd, utredning och behandling. Placering kan ske i HVB eller familjehem. VoB driver även boenden för ensamkommande flyktingungdomar. Bolaget är känt för kundfokus och kvalitetstänkande. VoB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

 
     
 Kontor: Videum, 351 96 Växjö • Kvarnen, 291 32 Kristianstad • www.vob.se

Utrednings- och behandlingshem: Familjehuset i Alvesta, Familjehuset i Hörby, Högelids tonårsenhet, Sönnarslövsgården.

Integrationsboenden: Erlandsdal (Svedala), Husaren (Eslöv), Ananda (Kristianstad),
Pilgården (Kävlinge).

VoB Plus: Familjehem, Jourhem, Psykologresurs, Utredningskonsult,
BBIC-konsult, Öppenvård.

 
  Läs VoB:s nyhetsbrev i webbläsaren  •  Avregistrera dig