Observera att denna sida är hämtad från VoB:s nyhetsarkiv och att informationen därför delvis kan vara inaktuell.

Hej!

I detta nyhetsbrev bjuder VoB in till en kostnadsfri föreläsning och berättar om aktuell verksamhetsutveckling. Exempelvis planerar vi för ett nytt behandlingshem för tonåringar i Sönnarslövsgårdens lokaler i Vittskövle och start av flera nya integrationsboenden.

Jag ser fram emot en spännande höst!

Niels Elvhammar

Niels Elvhammar

VD
0700 - 91 39 33 · niels.elvhammar@vob.se

Bo Hejlskov Elvén

Temadag med Bo Hejlskov Elvén

VoB bjuder in till en föreläsning under temat ”Hantering av problemskapande beteende”. Bo Hejlskov Elvén är psykolog och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år.

Konflikter, våld och självskadebeteende är vanliga inom vård och behandling. I de flesta fall är metoder som används inriktade på behandling av brukaren. Bo Hejlskov Elvén fokuserar istället på personalens hantering av beteendet och mötet med brukaren. Han har introducerat metoden ”Lågaffektivt bemötande” som bygger på affektteori och neuropsykologi, vilken visat sig ha god evidens.

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls den 27 oktober kl 08.30-15.30 i Malmö, Sankt Gertrud Konferens.

Anmälan: Senast den 12 oktober till jennie.borjhagen@vob.se

Kontor Vittskövle

Ny verksamhet i Vittskövle

Som nämnts i tidigare nyhetsbrev har VoB under en längre tid haft för avsikt att starta ytterligare ett HVB för ungdomar. Planeringen är nu att ett behandlingshem för målgruppen skall kunna förläggas i Sönnarslövsgårdens nuvarande lokaler i Vittskövle. Lokalerna blir under hösten tillgängliga av skäl som beskrivs nedan. Behandlingshemmets inriktning kommer att vara tonåringar med beteendesvårigheter som är relaterade till olika former av social problematik.

Ägarkommunerna har till VoB framfört att det även finns behov av behandlingsplatser för flyktingungdomar som i en del fall kan ha motsvarande problematik, vilket asyl- och integrationsboenden kan ha svårt att möta. Tanken är därför att behandlingshemmet i Vittskövle skall kunna erbjuda insatser också för denna målgrupp. Start av verksamheten är preliminärt planerad till januari-februari 2016.

Sönnarslövsgården upphör

Den 31 oktober upphör Sönnarslövsgårdens verksamhet för vuxna missbrukare. Behandlingshemmet som har funnits i VoB sedan 2011, har varit mycket välfungerande och uppskattat av de kommuner som anlitat verksamheten. Tyvärr har beläggningen trots detta tidvis varit låg.

Med anledning av de ekonomiska underskott som Sönnarslövsgården redovisat under en längre tid har VoB:s styrelse fattat beslut om att verksamheten skall avvecklas. Jag vill passa på att tacka er i kommunerna för ett gott samarbete genom åren.

Vidare riktar jag ett särskilt tack till ledning och personal vid Sönnarslövsgården som gjort ett fantastiskt arbete där ert stora engagemang och er höga kompetens varit framträdande.

Integrationsboenden

Nya integrationsboenden

VoB lägger för närvarande stora resurser på att starta fler boenden för ensamkommande asylsökande unga flyktingar. Vi är mycket glada för att vi under året etablerat samarbete om integrationsboenden med ytterligare två kommuner, Lund och Hörby. I september startades ett boende på uppdrag från Lunds kommun och kring årsskiftet planerar vi att öppna en verksamhet för Hörby kommuns räkning.

Vidare sker en kontinuerlig utökning av boenden och platser inom de kommuner där VoB sedan tidigare har ett samarbete. Som nämnts i tidigare nyhetsbrev söker dessutom VoB lokaler för start av boenden där flera olika kommuner gemensamt skall kunna nyttja platserna.

Nya tjänster i VoB

I samband med att vi utvecklar nya verksamheter har VoB behov av att rekrytera fler medarbetare. Håll utkik på hemsidans lediga tjänster.