Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Uppnådda kvalitetsmål 2017

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät. Under året har 141 enkäter lämnats till våra kunder och svarsfrekvensen som uppgår till 75 %.

Utöver att besvara frågorna med givna svarsalternativ ges handläggarna möjlighet att i fritext kommentera verksamhetens insats. Uppdragsgivarna ger i många fall kommentarer vilka dels ger bekräftelse på genomfört arbete vid den berörda enheten men är också ett viktigt inslag i det löpande förbättringsarbetet vid verksamheterna. I huvudsak är kundernas kommentarer positiva och de kritiska synpunkter som kundenkäterna genererar är, vid sidan av den direkta kontakten med uppdragsgivarna, bolagets viktigaste redskap för hantering av kundklagomål.

VoB:s insatser följs även upp av skandinavisk sjukvårdsinformation som telefonintervjuar uppdragsgivarnas handläggare efter avslutade placeringar. Utfallet för VoB:s institutioner som helhet är 8,2 (på en 10-gradig skala). Genomsnittligt utfall för samtliga verksamheter som följs upp i landet är 8,1. Nedan redovisas resultatet av VoB:s egna kundenkäter.

Mål 1

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har utfört överenskommet uppdrag.

92%

Uppnått resultat

Mål 2

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.

91,5%

Uppnått resultat

Mål 3

Uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

91%

Uppnått resultat