Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Kvalitetssäkring

 

Klient- och kundnöjdhet

Alla våra klienter över 7 år erbjuds att besvara en klientnöjdhetsenkät i samband med att en insats ska avslutas. I denna ställs frågor som handlar om delaktighet, bemötande och om insatsen upplevs ha gett positiv effekt.

I samband med ett ärendes avslut skickas även en enkät till uppdragsgivaren/kunden, dvs aktuell socialsekreterare som haft ansvar för ärendet. Här ges socialsekreteraren möjlighet att svara på om de anser att VoB har utfört överenskommet uppdrag, om VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet och om VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i  bolaget  och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Gå till samlat resultat klientnöjdhet 2018 »
Gå till samlat resultat kundnöjdhet 2018 »

 

VoB:s kvalitetsledningssystem

Syfte med kvalitetsledningssystem:

  • Att leverera Rätt kvalitet. Rätt kvalitet uppstår när kundens behov blir tillgodosedda utifrån det uppdrag som verksamheten tagit på sig och att resultatet går att mäta.
  • Grund för att säkra, utveckla och förbättra verksamheten
  • Ha ett samlat system som visar att bolaget har sammanhängande rutiner och därmed ett effektivt integrerat system.
  • Presentera verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar på ett tydligt och mycket trovärdigt sätt och på det viset få en bra dialog med kunder och andra intressenter.
  • Att enkelt kunna sätta in vikarier och nyanställda i arbetet.
  • Skapa kontinuitet hos systemet och dess krav när omständigheter förändras.
  • Ha en dokumenterad bas för revision av kvalitetssystemet.

ISO-9001 är den alltigenom dominerande standarden för kvalitet i världen och certifikatet kan ses som ett bevis på det målmedvetna kvalitetsarbete som all personal lagt ner.

Lloyds beskriver i sin certifiering VoB på detta sätt (s.k. scope):

Specialiserad vård och behandling med akuta och planerade uppdrag från Socialtjänsten (SOL och LVU) gällande stöd, utredning, behandling, boende och konsultationer.

VoB:s certifikat

 

Vad innebär en ISO-9000 certifiering?

ISO-9000 är ett kvalitetsledningssystem dvs. det sätt som en organisation använder för att leda och styra aktiviteter för att leverera rätt kvalitet till kunderna.

En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner.

Certifieringen enligt ISO-9000 innebär en mycket hög grad av trovärdighet i alla frågor som berör verksamhetens kvalitet och att man på det sättet tillgodoser kundernas förväntningar. En certifiering innebär också en förbättrad produktivitet, fokus på mål och kundtillfredsställelse och en bättre konkurrensförmåga.

VoB har kvalitetssäkring på tre nivåer:

  1. Övergripande riktlinjer
  2. Bolagets kärnprocesser som beskriver klientarbetet och kundkontakten i en kvalitetshandbok
  3. Respektive verksamhets Rutinpärmar, som beskriver verksamhetens interna rutiner (nycklar, bilar, kvitton, introduktion etc.)

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.