Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Kvalitetssäkring

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i  bolaget  och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Syfte med kvalitetsledningssystem:

  • Att leverera Rätt kvalitet. Rätt kvalitet uppstår när kundens behov blir tillgodosedda utifrån det uppdrag som verksamheten tagit på sig och att resultatet går att mäta.
  • Grund för att säkra, utveckla och förbättra verksamheten
  • Ha ett samlat system som visar att bolaget har sammanhängande rutiner och därmed ett effektivt integrerat system.
  • Presentera verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar på ett tydligt och mycket trovärdigt sätt och på det viset få en bra dialog med kunder och andra intressenter.
  • Att enkelt kunna sätta in vikarier och nyanställda i arbetet.
  • Skapa kontinuitet hos systemet och dess krav när omständigheter förändras.
  • Ha en dokumenterad bas för revision av kvalitetssystemet.

ISO-9001 är den alltigenom dominerande standarden för kvalitet i världen och certifikatet kan ses som ett bevis på det målmedvetna kvalitetsarbete som all personal lagt ner.

Lloyds beskriver i sin certifiering VoB på detta sätt (s.k. scope):

Specialiserad vård och behandling med akuta och planerade uppdrag från Socialtjänsten (SOL och LVU) gällande stöd, utredning, behandling, boende och konsultationer.

VoB:s certifikat

Uppnådda kvalitetsmål 2017

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät.

Gå till uppnådda kvalitetsmål 2017 »

Kundenkäter

Varje ärende som avslutats inom VoB:s verksamheter utvärderas med en enkät som besvaras av uppdragsgivaren från den kommunala socialtjänsten. I enkäterna ställs frågor som motsvarar de mål som bolaget satt upp avseende kundtillfredsställelse. Kunderna svarar på om de anser att VoB har utfört överenskommet uppdrag, om VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet och om VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.

Kvalitetsenkäter

Som en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senaste sammanställda kvalitetsenkät från våra behandlings- och utredningshem kan du ta del av här.

 

Vad innebär en ISO-9000 certifiering?

ISO-9000 är ett kvalitetsledningssystem dvs. det sätt som en organisation använder för att leda och styra aktiviteter för att leverera rätt kvalitet till kunderna.

En grundtanke i ISO 9000-serien är att det ska gå att hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten, till exempel genom att spåra orsaken till fel som uppstår. En annan genomgående del av ISO 9000-serien är att kontinuerligt utveckla organisationens metoder och processer. Att ledningssystemet fungerar över tid säkerställs genom regelbundna revisioner som utförs av certifieringsorganet kompletterat med egna internrevisioner.

Certifieringen enligt ISO-9000 innebär en mycket hög grad av trovärdighet i alla frågor som berör verksamhetens kvalitet och att man på det sättet tillgodoser kundernas förväntningar. En certifiering innebär också en förbättrad produktivitet, fokus på mål och kundtillfredsställelse och en bättre konkurrensförmåga.

VoB har kvalitetssäkring på tre nivåer:

  1. Övergripande riktlinjer
  2. Bolagets kärnprocesser som beskriver klientarbetet och kundkontakten i en kvalitetshandbok
  3. Respektive verksamhets Rutinpärmar, som beskriver verksamhetens interna rutiner (nycklar, bilar, kvitton, introduktion etc.)

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.