Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

VoB:s temadagar

Med jämna mellanrum anordnar vi temadagar kring viktiga ämnen för framförallt socialtjänstens medarbetare. Nedan presenteras våra tidigare temadagar. Information om kommande temadagar kommer läggas ut både här på hemsidan och på vår facebook-sida.

Aktuella temadagar

Måste jag älska varenda jävel?

Föreläsare: Charlotte Signahl

Den 5 september är det åter dags för VoB att bjuda in ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg till en kostnadsfri temadag med inspirerande, tankeväckande och lärorika föreläsningar.

Läs mer »

 

Tidigare temadagar

Läs om våra tidigare temadagar.

VoB Syds Familjehus i Hörby bjuder in till temadag om barn som rättighetsbärare

Föreläsare: Maria Heimer

Till höstens temadag har vi bjudit in forskaren Maria Heimer att komma och berätta om studien ”Barn som rättighetsbärare eller problembärare”. Den här studien av barns rätt till delaktighet, skydd och stöd i den sociala barnavården bygger på ett omfattande empiriskt material från två svenska kommuner. Syftet med studien är att undersöka relationen mellan barns rätt till delaktighet och deras rätt till skydd och stöd från samhället.

Kostnadsfri temadag 
om våld i nära relationer, 3 maj

Föreläsare: Nina Rung

I april startar VoB sitt första skyddade boende för våldsutsatta vuxna och deras medföljande barn. Vårens temadag kommer därför handla om våld i nära relationer (VNR) och hur vi kan arbeta för att förebygga, behandla, skydda och stödja barn och vuxna som utsätts.

Tidig hjälp för små barn – 23/3 2017

Föreläsare: Eva Körner

Tidiga insatser för små barn och deras föräldrar är den yttersta hörnstenen i arbetet med att ge de minsta och mest sårbara människorna stöd.

Vi som arbetar med utredning och behandling inom socialtjänstens område har ett särskilt stort ansvar för att utveckla arbetssätt så att insatserna skyndsamt kommer de små barnen och deras föräldrar till del.

Traumamedveten omsorg (TMO) – 23/5 2017

Föreläsare: Rebecca Dahl

Många barn och ungdomar tvingas uppleva svåra saker, alltifrån att utsättas för våld eller brist på omsorg till att be­finna sig i en krigssituation. Behovet av traumakunskap och ­förståelse för hur trauma påverkar ett barn eller en ungdom är mer aktuellt än någonsin.

Utbildningen gav en översikt över de grundläggande behov som be­höver tillgodoses för att en läkningsprocess av ett trauma ska kunna ske: upplevd trygghet, tillitsfulla relationer och goda copingstrategier.

Se till mig som liten är – 13/4 2016

Föreläsare: Anders Broberg

Föreläsningens innehåll:
– Betydelsen av att förstå människan som biologisk varelse – hjärnans utveckling under fostertiden och de första levnadsåren.
– Att lära sig knyta an – vikten av att barnet löser den första utvecklingsuppgiften på ett tillfredsställande sätt.
– Omvårdnadens betydelse – anknytning är relationsspecifik och hierarkiskt ordnad.
– När omvårdnaden inte är “tillräckligt bra” – betydelsen av tidiga insatser för att hejda utveckling på väg åt fel håll.

Föreläsare Anders Broberg
Anders Broberg är leg psykolog och leg psykoterapeut med mångårig erfarenhet som psykolog inom BUP i Göteborg. Sedan 2004 är han professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet med inriktning mot barn och ungdom. Han har, tillsammans med olika medarbetare, skrivit ett antal läroböcker bland annat Klinisk Barnpsykologi - utveckling på avvägar, Anknytningsteori - betydelsen av nära känslomässiga relationer, och Anknytning i förskolan - betydelsen av otrygghet för lek och lärande.

Hantering av problemskapande beteende – 27/10 2015

Föreläsare: Bo Hejlskov Elvén

Konflikter, våld och självskadande beteende är vanliga i omsorgen (psykiatrin, HVB, eller kriminalvården). Man har haft olika metoder för att lösa de problem det innebär. De flesta metoderna har dock fokuserat på behandling av brukaren.

Temadagens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med brukaren. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.

Dagens första del handlar om förhållningssätt och teori, den andra delen om metod och bemötande. Målet är att dels erbjuda effektiva metoder, dels ge deltagarna en ram att utveckla egna metoder utifrån.

Föreläsare Bo Hejlskov Elvén
Bo Hejlskov Elvén är psykolog, föreläsare och författare och har jobbat med hantering av problemskapande beteenden i många år. Han introducerade Lågaffektivt bemötande som metod vid beteendeproblem i Sverige 2006 och har sedan dess utbildat och handlett personal inom omsorg, psykiatri och skola både i Sverige och internationellt.

Likhet och särart: en utmaning i mötet mellan socialtjänsten och klienter med utländsk bakgrund – 5/2 2015

Föreläsare: Enrique Pérez

I socialt arbete har frågan om kulturens betydelse återaktualiseras i det som benämns som ”hederskonflikter” inom muslimska familjer. Risken att av ”kulturalisera” olika typer av sociala problem ställer vidare den problematiska frågan om hur socialtjänsten förhåller sig till om likhets- och särartsprincipen i de interventioner som exempelvis kan leda till ett omhändertagande av ett barn.

Enrique Pérez uppfattning är att det över huvud taget råder oklarhet kring hur kulturella skillnader kan uppfattas och bedömas i frågor som har med föräldrarnas ansvar att göra. I hans presentation diskuteras den här problematiken utifrån tre olika begrepp: ”den demokratiska paradoxen” som problematiserar kollektiva intressen och individuella rättigheter, ”den mångkulturella paradoxen” som tar upp diskrimineringsfrågan och”den (mångkulturella) institutionella omständigheten” som betonar institutionella faktorer.

Föreläsare: Enrique Pérez, docent i Socialt arbete, Malmö högskola.

Unga vuxna med drogproblematik; hur ska vi arbeta med dessa under avgiftningsfasen? – 13/11 2014

Föreläsare: Thomas Lundqvist

Avgiftningsfasen är en period då personen utsätts för hög emotionell stress i ett skede då denne inte är förmögen att hantera denna påverkan på ett kognitivt plan. Hur vi arbetar med personerna under denna fas är avgörande för hur framgångsrik återanpassningen till ett drogfritt liv blir.

Föreläsare: Thomas Lundqvist, psykolog och docent, Rådgivningsbyrån i Lund.

Barns upplevelser av samhällsvård – 31/1 2014

Föreläsare: Viktoria Skoog

VoB Syd bjuder in till föreläsning och diskussion med tema Barns upplevelser av samhällsvård I en avhandling presenterad i juni 2013 uppmärksammas konsekvenser av instabilitet i samhällsvården, bland annat genom barnens berättelser. En förhoppning är att avhandlingens resultat ska vara till stöd för socialsekreterare och andra som arbetar med barn i samhällsvård samt för chefer och politiker som sätter ramarna för hur arbetet ska och kan bedrivas.

Föreläsare Viktoria Skoog
Viktoria Skoog, socionom och fil dr. i socialt arbete, verksam i FoU Västernorrland, föreläser och för en dialog med deltagarna utifrån sin avhandling ”Barn som flyttas i offentlig regi. En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn”.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.