Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Jessica Lagerqvist

Bitr. verksamhetschef Amra

 
Mobil: 0707-44 96 80
jessica.lagerqvist@vob.se

Jessica Lagerqvist

Jenny Tapper

Verksamhetschef, Amra, Vittskövlegården

 
Mobil: 0736-22 75 62
jenny.tapper@vob.se

Jenny Tapper

Adress
Österlånggatan 20
291 33 Kristianstad

Telefon:
0737-483857
0737-483906

Amra

Amra som startade i september 2017, är ett behandlingshem för tonåringar med behov av behandlingsinsatser i heldygnsvård. Verksamheten drivs på entreprenad för Kristianstad kommun men tar även emot placeringar från andra kommuner. Amra är samorganiserad med Vittskövlegården och enheterna har gemensam verksamhetschef. Amras verksamhet är belägen i centrala Kristianstad.

Målgrupp

Amra tar emot ungdomar 15–19 år, pojkar och flickor med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt, anknytningsproblematik och normbrytande beteende. Amra tar även emot unga flyktingar med behandlingsbehov.

Inriktning

Amra har nio platser. Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. Verksamheten kommer att ha en eller flera familjebehandlare som kommer ha som sin primära arbetsuppgift att driva ett multissystemiskt arbete.

Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö.

Arbetssätt och metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då det bor ungdomar på enheten med olika behov samt utifrån olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Samtal i verksamheten har en kognitiv beteendeinriktning. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett frekvent använt verktyg i en KBT-behandling är en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Det problematiska beteendet analyseras, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får samt vilken funktion beteendet fyller. Därefter planeras vad som behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.

Vidare arbetar Amra utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se hela ungdomen måste vi arbeta med såväl föräldrarnas förmåga som den omgivande miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring. I verksamheten innebär ett multisystemiskt tänkande en strävan efter att familjen och ungdomen, självständigt ska klara att behålla och använda sig av de färdigheter som de har tränat på under behandlingen samt att nya färdigheter som ungdomen tillgodogjort sig beskrivs utifrån hur de påverkar familjen, skolan, fritid och eventuellt andra viktiga faktorer i familjens liv. 

I verksamhetens arbetssätt ingår metodhandledning, teamarbete samt kontinuerlig utvärdering av utvecklingen i respektive ärende, bl.a. genom regelbundna beteendesskattningar. Förändringsbehov identifieras och strategier för resultatmått arbetas fram.

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången. En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT terapeuter, beteendevetare och behandlingspedagoger. Flera har vidareutbildningar inom miljöterapi, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät.

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senast sammanställda kvalitetsenkät för Amra kan du ta del av här: Kvalitetsindex SSIL

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.