Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Nina Lundgren

Bitr. verksamhetschef, Familjehuset I Alvesta

Tel: 0472-19 219
Mobil: 0708-12 16 26
nina.lundgren@vob.se

Nina Lundgren

Karolina Rooth

Bitr. verksamhetschef, Familjehuset i Alvesta

Tel: 0472-19 219
 
karolina.rooth@vob.se

Karolina Rooth

Carola Karlsson

Verksamhetschef, Familjehuset i Alvesta

Tel: 0472-19 219
 
carola.karlsson@vob.se

Carola Karlsson

Familjehuset
Rönnedalsvägen 29
342 31 Alvesta

Familjehuset i Alvesta

Familjehuset i Alvesta är en akut- utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn och ensamplacerade barn. Familjehuset i Alvesta har en hemlik och behovsanpassad boendemiljö bestående av både rum och lägenheter i ett bostadshus som är centralt beläget i Alvesta.

Målgrupp

Vi erbjuder heldygnsvård för familjer med barn i åldern 0-18 samt för ensamplacerade barn i åldern 0-13 år. Verksamheten har även möjlighet för ensamplacering gällande tonåringar som placeras pga miljöskäl, framförallt gällande hedersproblematik. Anledningen till placering på Familjehuset varierar men kan t ex handla om föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, föräldrarnas missbruksproblematik, olika former av övergrepp och relationsproblem.

Inriktning

Alla delar av verksamheten erbjuder ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete liksom observationer och kortare stödinsatser. Utöver att bistå socialtjänsten med kvalificerade utredningar och behandlingsinsatser är målet för verksamheten att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans så att barnens behov och rättigheter blir tillgodosedda.

Arbetssätt och metoder

Utredningsförfarandet vilar på en Miljöterapeutisk grund och utredningsmetoden är baserad på Barns Behov i Centrum, BBIC. Vi använder Ester-bedömning som komplement till BBIC. Ester - bedömning är en strukturerad och forskningsbaserad bedömningsmetod för risk och skyddsfaktorer hos den unge. Utifrån utbildningen Heder – problematik och konflikter i det svenska samhället, 7,5 hp har personalgruppen införskaffat goda kunskaper för bedömning av risker vid hot och trakasserier med hedersrelaterad bakgrund.

I behandlingsarbetet arbetar vi efter kognitiva och miljöterapeutiska principer. Behandlingen fokuserar på beteendemässig förändring utifrån genomförandeplan där delmål, mål, insats och tidsram formuleras och görs mätbara. Allt behandlings- och utredningsarbete är individuellt och utgår ifrån uppdrag från uppdragsgivare samt familjens / barnets eget formulerade hjälpbehov. Vi utvärderar behandlingseffekten regelbundet genom beteendetester, intervjuer och olika former av självskattning utifrån den målformulering som utformats i genomförandeplanen. Ester-bedömning används i uppföljande mätningar för att mäta huruvida insatserna har haft önskad effekt, d.v.s att insatserna har lyckats reducera riskfaktorerna och stärka skyddsfaktorerna.

I övrigt använder vi metoder som ASQ (Ages & Stages Questionnaires), Tejping, RePulse, CRA (Community Reinforcement Approach), MI (Motiverande Intervju) samt KBT (Kognitiv Beteendeterapi)

Skola

Alvesta kommun ombesörjer skolgång via Alvesta Resursskola som är en specialanpassad skolverksamhet riktad mot placeringar från Familjehuset.

Barnverksamhet

Familjehusets Barnverksamhet, Regnbågen, bedrivs utifrån uppdraget att tillgodose barns behov av fysisk aktivering, lek och pedagogik. I första hand gäller detta för barn i åldrarna 3-6 år. Stor del av aktiviteterna är förlagda och anpassade utifrån vistelse utomhus. Tillgång finns även till specialanpassade lokaler där barnen få möjlighet att utveckla sin kreativa förmåga i lek och fysisk aktivering. Behovet av fysisk rörelse och aktivering är grundläggande fundament för barns fortsatta fysiska hälsa och mentala utveckling. Vi har därför valt att utifrån evidensbaserad forskning*, Anders Hansen, att prioritera detta område. Ansvariga för insatserna är Förskollärare, lärare och hälsocoach samt behandlingspedagog och socionom.

Kompetens

Personalgruppen består av socionomer, lärare, behandlingspedagoger, förskollärare, barnskötare samt övrig beteendevetenskaplig kompetens. Minst 80 % av verksamheten består av personal med fil kand som examensgrund. Det finns tillgång till psykolog som är anställd inom VoB och det finns ett gott samarbete med mödravård, barnavårdcentral och med barnmottagningen vid Växjö Centrallasarett. Samarbete finns även gällande Läkemedelshantering via Alvesta kommuns Medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget  och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät, se 2017 års resultat här: Uppnådda kvalitetsmål

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senast sammanställda kvalitetsenkät för Familjehuset i Alvesta kan du ta del av här: Kvalitetsindex SSIL

 

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.