Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Elin Fridström

Verksamhetschef, Familjehuset i Hörby

Tel: 0415 - 38 63 01
Mobil: 0736 - 20 80 57
elin.fridstrom@vob.se

Elin Fridström

Familjehuset
Råbyvägen 41 C
242 34 Hörby

Reception 0415 - 38 63 00
Direktnummer
Fam.avd 1 plan ett: -30
Fam.avd 2 plan två: -10

Familjehuset i Hörby

Familjehuset i Hörby en akut-, utrednings- och behandlingsenhet för familjer med barn. Verksamheten har den stora institutionens tillgångar på resurssidan men med en organisation som möjliggör den lilla specialistverksamhetens smidighet. I närmiljön finns öppen förskola, bibliotek, grönområden och vårdcentral med BVC och MVC.

Målgrupp

Vi erbjuder heldygnsvård med 10 familjeplatser fördelad på två Familjeavdelningar, en för familjer med barn 0–3 år och en för familjer med barn upp till 12 år. När det bedöms lämpligt finns möjlighet till lägenhetsboende i verksamheten. Anledningen till placering på Familjehuset kan variera, det kan handla om föräldrarnas bristande omsorgsförmåga, föräldrarnas missbruksproblematik, olika former av övergrepp och relationsproblem 

Inriktning

 Alla delar av verksamheten erbjuder ett kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete liksom observationer och kortare stödinsatser. Utöver att bistå socialtjänsten med kvalificerade utredningar är målet för verksamheten att möjliggöra för barn och föräldrar att fungera bättre tillsammans. Föräldrar får stöd i att utveckla sitt föräldraskap så att barnen får en god omvårdnad, med struktur och trygghet som grund för deras framtida utveckling.

Arbetssätt och metoder

På Familjehuset utgår allt arbete ifrån barnets behov och rättigheter med ett anknytningsteoretiskt perspektiv med synsättet att all utveckling sker i relation. Samspelet mellan förälder och barn står i fokus. För att säkra barnets behov under placeringen och för att ge förutsättningar för förändring erbjuds samspelsbehandling under strukturerade former där utvecklingsvägledning och pedagogisk stödbehandling ingår, även under utredningstiden. Den miljöterapeutiska arbetsmetoden ligger till grund för andra kompletterande utrednings-och behandlingsmetoder som till exempel BBIC (Barnets behov i centrum), Marte Meo, spädbarnsmassage, djupintervju, par-och barnsamtal samt strukturerade observationer. Utvecklingsbedömningar görs enligt ASQ/ASQ:se (Ages and Stages Questionnaires).  Vi ser samarbetet med våra uppdragsgivare som en viktig del i arbetet med familjen där ansvarig handläggare får regelbunden information för att kunna följa processen i ärendet.

Skola

Skolpliktiga barn går, om det är möjligt, kvar i sin vanliga skola. I annat fall kan de erbjudas plats i den kommunala skolan i Hörby.

Kompetens

Majoriteten av Familjehusets medarbetare har högskoleutbildning som exempelvis socionomer, socialpedagoger, och beteendevetare. Flertalet har lång erfarenhet av utrednings- och behandlingsarbete med barn och familjer. Samtliga har utbildning i BBIC och samspelsbehandling, det finns även vidareutbildning i miljöterapi, ESTER, PATRIARK, IAS, Marte Meo, psykoterapi steg I, ASQ (Ages and Stages Questionnaires). Samtliga medarbetare får kontinuerlig vidareutbildning samt har extern handledning. Verksamheten har också tillgång till VoB:s psykolog

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2008. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät, se 2017 års resultat här: Uppnådda kvalitetsmål

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senast sammanställda kvalitetsenkät för Familjehuset Hörby kan du ta del av här: SSIL Kvalitetsindex

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.