Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Tfn: 0704-45 93 39

Afrah Hussein

Verksamhetschef Skyddat boende Myra, Familjehemsresursen och Öppenvårdsteamet

 
Mobil: 0708-10 18 24
afrah.hussein@vob.se

Afrah Hussein

Myra

Myras skyddade boende startade i april 2018. Planeringen för boendet har skett i nära samarbete med VoB:s ägarkommuner som uttryckt behov av ytterligare placeringsalternativ för våldsutsatta. Boendet ligger i Kristianstad kommun men tar emot placeringar från alla kommuner.


Målgrupp

Myra tar emot vuxna över 18 år samt föräldrar och medföljande barn, som har behov av skyddat boende, p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära relationer.

Inriktning

Myras verksamhet riktar sig till vuxna och barnfamiljer som behöver omfattande stöd och vägledning men som inte är i behov av vård i HVB. Verksamheten är utformad efter socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden. Det övergripande uppdraget för Myra är att tillgodose individens eller familjens behov av skydd samt att arbeta aktivt med att de placerade ska kunna flytta ut från det skyddade boendet, och då ha förmåga att upprätthålla sitt eget skydd.

Myra har personal tillgänglig dygnet runt, vilket innebär möjlighet till att kunna ta emot akuta placeringar utanför kontorstid.
Insatsformen vid placering i Myra är boendebistånd till vuxen.

Arbetssätt och metoder

Insatserna vid Myra fokuserar i första hand på risk-och skyddsbedömningar, säkerhetsplaneringar samt på känslomässigt och praktiskt stöd för att få vardagen att fungera.

Risk- och skyddsbedömning genomförs i samband med inflyttning. Metoder som används vid risk-och skyddsbedömningar är PATRIARK (Hedersrelaterat våld), SARA (Våld i nära relation) och SAM (vid stalking). Bedömningarna används för att framarbeta strategier för att hantera situationen och utforma en säkerhetsplan.

Tillsammans med varje individ upprättas ett veckoschema där både aktiviteter med personal och utan personal, möten med samarbetspartners, skola, fritidsaktiviteter utanför och inne på boendet, stödsamtal, planeras in veckovis. Detta innebär att den skyddsbehövande får en struktur som ett stöd i att upprätthålla vardagsrutiner.

Samtalsverktyget MI används vid strukturerade samtal med de skyddsbehövande i syfte att höja motivationen och förmågan hos den enskilde att på sikt upprätthålla sitt eget skydd, samt för att öka känslan av hanterbarhet. KASAM används för att mäta de skyddsbehövandes känsla av sammanhang. Ett frågeformulär fylls i vid inskrivning och vid utskrivning. KASAM värdet uttrycker bl.a. i vilken utsträckning en person har tillit till att livet är strukturerat, förutsägbart, begripligt och påverkbart.


Skola och sysselsättning

Vuxna som studerar eller arbetar skall om möjligt fortsätta med detta under vistelsen i skyddsboendet. Då flera av dem som tas emot sannolikt inte kommer att ha skola eller arbete att gå till dagligen är det viktigt att den vuxne får möjlighet att lämna boendet för några timmar. Aktiviteter planeras därför in, som exempelvis kortare föreläsningar, motion och hälsa, avslappningsträning eller annat som de boende önskar och som är möjligt att ordna.

Myras målsättning är att alla medföljande barn skall ges möjlighet att fullfölja sin skolgång, i den mån det är möjligt utifrån säkerhetsplaneringen. Skolan och förskolan är en viktig trygghet för barnen och också en viktig social plattform. För att skapa möjlighet för detta har gemensamma rutiner med Kristianstads kommun utarbetats. I de fall då barn trots allt tvingas vänta på att skolgång/förskola kan återupptas kommer barnaktiviteter att planeras och genomföras av boendet.


Kompetens

Myras personal har relevant högskoleexamen som exempelvis behandlingspedagog, förskolelärare och folkhälsopedagog samt specifika kunskaper om våld i nära relation och/eller hedersrelaterad problematik. Personalen är utbildad i risk- och skyddsbedömningsinstrument (PATRIARK, SARA, SAM) samt MI med fokus på våld i nära relationer. Personalen har dessutom särskild kunskap i skydds- och säkerhetsfrågor.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.
Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät.

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.