Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Anna Meyer

Verksamhetschef, Högelid och Trollsjön

Tel: 0472-575812
 
anna.meyer@vob.se

Anna Meyer

Åsa Jonsson

Bitr. verksamhetschef

 
Mobil: 0736-205996
asa.jonsson@vob.se

Åsa Jonsson

Trollsjön
Gröna Torg 5
241 30 Eslöv

Telefon: 0736-205986

 

Trollsjön

Trollsjöns behandlingshem för tonåringar, som startade i januari 2018, erbjuder behandlingsinsatser för ungdomar i behov av i heldygnsvård. Verksamhetens lokaler finns i centrala Eslöv.

Målgrupp

Trollsjön tar emot ungdomar 15–19 år - pojkar, flickor och ickebinära med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt, anknytningsproblematik och normbrytande beteende.

Inriktning

Trollsjön har tio platser. Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna. 

Huvuduppgiften är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö.

Arbetssätt och metoder

Enhetens behandlingskoncept har sin grund i en tydligt strukturerad behandlingsmiljö och beteendeterapeutiska principer utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). För att förändring ska kunna ske behöver den dagliga miljön vara strukturerad och innehållet vara meningsfullt, begripligt och hanterbart. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. 

Behandlingsarbetet genomsyras av ett systemiskt förhållningssätt där ungdomens relation till sitt nätverk får betydelse i de mål som upprättas och i genomförandet av förändringsarbetet. 

På Trollsjön är vi angelägna om att ständigt förbättra verksamheten och utvärderar systematiskt behandlingen som helhet och de enskilda samtalen med skattningsinstrumenten ORS/SRS. Skattningarna görs regelbundet och erbjuder en konkret möjlighet för både uppdragsgivare, ungdom och förälder att kontinuerligt påverka behandlingens innehåll och målsättning.

Skola

Många av de ungdomar som tas emot har även svårigheter med skolgången. En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. Ett intensivt arbete med att stödja ungdomarna och deras familjer att nå framgång i skolan, bedrivs därför vid enheten. Arbetet sker i nära samarbete med skolverksamheten i kommunen.

 

Kompetens

Trollsjöns personal har alla relevant grundutbildning för att arbeta i behandlingsverksamhet med unga personer. Flera har vidareutbildningar inom familjebehandling, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät.

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter.  

 

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.