Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Jenny Tapper

Verksamhetschef, Vittskövlegården

 
Mobil: 0736-22 75 62
jenny.tapper@vob.se

Jenny Tapper

Vittskövlegården
Box 78 297 21 Degeberga
Besöksadress:
Vittskövle Torg 1

Telefon:

044-331005

0737-463518

0737-450276

Vittskövlegården

 

Verksamheten skall främst ta emot behandlingsplaceringar som sker planerat. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassat utformning av behandlingsinsatserna. Då kommunen har identifierat behov av behandlingsplatser för de flyktingungdomar som har särskilda vårdbehov kommer verksamheten att utveckla särskild kompetens inom detta område.

Placeringsorsaker

De placeringar som tas emot är ungdomar med social/psykosocialproblematik som exempelvis relationsproblem, aggressionsproblem, riskbeteenden, begynnande kriminalitet och missbruk. Den övergripande placeringsorsaken är att det finns behov av att bryta en destruktiv situation och att ett förändringsarbete behöver genomföras för att lägga till rätta för den unges utveckling. 

Behandlingsinnehåll

Verksamhetens arbetssätt utgår från STRUKTUR®  som är en strukturerad, evidensbaserad och kvalitetssäkrad metod för HVB. Förändringsbehov identifieras och strategier för resultatmått arbetas fram. Genom metodens konkreta kärnkomponenter struktureras arbetet med såväl medarbetarna som klienterna.

Metoden innefattar:
•Beteenderapporter
•Metodhandledning
•Teamarbete
•Genomförandeplan/socialdokumentation
•Utvärdering

Verksamheten vardagsstruktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Detta blandas med vardagliga sysslor som att handla, laga mat och umgås med såväl personalen som de andra ungdomarna. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig i sina relationer till andra genom att omstrukturera negativa automatiska tankar, bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig yttre struktur med regler och rutiner som är övergripande för samtliga, så som samling på morgonen, måltider, läggtider, m.m. . Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då det bor ungdomar på enheten med olika behov samt utifrån olika uppdrag, görs det alltid och varje vecka ett individuellt schema.

Samtal i verksamheten har en kognitiv beteendeinriktning. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en form av psykoterapi som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten i terapin ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. 

Verksamheten har ett nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad kommun för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar till en bra skolgång. Utgångspunkten för fritidsaktiviteter av olika slag är dels respektive uppdrag dels den unges behov och önskemål. Verksamheten skall arbeta för att etablera ett gott samarbete med BUP Kristianstad.

 

Kompetens 

Bl.a. socionom, pedagog och beteendevetare. Vidare är VoB:s psykolog knuten till verksamheten på deltid. Psykologen fungerar exempelvis som en resurs i samband med förfrågan om ett nytt ärende och som konsult för behandlingspersonalen under uppdragets genomförande. VoB:s psykologresurs kan dessutom som en tilläggstjänst via uppdrag från socialtjänsten erbjuda psykologutredning, behandling, handledning och utbildning.

Personalen har regelbunden tillgång till handledning (extern handledare)