Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Jenny Tapper

Verksamhetschef, Amra, Vittskövlegården

 
Mobil: 0736-22 75 62
jenny.tapper@vob.se

Jenny Tapper

Anna Henningsson

Biträdande Verksamhetschef

 
Mobil: 0737-450276
anna.henningsson@vob.se

Anna Henningsson

Vittskövlegården
Box 78 297 21 Degeberga
Besöksadress:
Vittskövle Torg 1

Telefon:

044-331005

0737-463518

0737-450276

Vittskövlegården

Vittskövlegården är ett behandlingshem för tonåringar som drivs på entreprenad för Kristianstad kommun, enheten tar även emot placeringar från andra kommuner, vid ledig plats. Målgruppen är ungdomar i åldern 14–17 år, pojkar och flickor med behov av behandlingsinsatser i heldygnsvård.

Målgrupp

Vittskövlegården tar emot ungdomar 14–17 år, pojkar och flickor med psykosocial problematik, oro/ångest problematik, trauma, svårigheter i hemmiljön samt, anknytningsproblematik och normbrytande beteende. Vittskövlegården tar även emot ensamkommande ungdomar med behandlingsbehov.

Inriktning

Vittskövlegården har nio platser. Behandlingsuppdragen varierar beroende på uppdragets komplexitet, och utgår från socialtjänstens uppdrag med tydliga överordnade mål. Tillsammans med uppdragsgivaren, ungdomen och vårdnadshavare utformar vi ett individuellt behandlingsuppdrag. Vistelsen kan vid behov inledas med en kartläggningsfas som syftar till att ta fram ett underlag för en individuellt anpassad utformning av behandlingsinsatserna.

Vår huvuduppgift är att tillsammans med ungdomen och dennes familj och nätverk möjliggöra ett förändringsarbete i en trygg och stabil miljö.

Arbetssätt och metoder

Verksamhetens vardagsstruktur vilar på miljöterapeutisk grund. Varje dag planeras och organiseras på ett tydligt sätt, vilket skapar en förutsägbarhet som ger ungdomen trygghet. De vardagliga aktiviteterna används som naturliga inlärningssituationer och bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter. Det individuella bemötandet utifrån respektive ungdoms behov och svårigheter är dock minst lika viktigt som de gemensamma reglerna. Då det bor ungdomar på enheten med olika behov samt utifrån olika uppdrag, planeras varje vecka ett individuellt schema.

Samtal och behandlingsinsatser i verksamheten har en kognitiv beteendeterapeutisk grund. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett frekvent använt verktyg i en KBT-behandling är en noggrann beteendeanalys med inlärningsteorin som utgångspunkt. Det problematiska beteendet analyseras, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får samt vilken funktion beteendet fyller. Därefter planeras vad som behöver göra för att en ny inlärning ska komma till stånd.

Vidare arbetar Vittskövlegården utifrån ett utvecklingsekologiskt och multisystemiskt synsätt, där den unges utveckling ses i ett sammanhang och i samspel med omgivningen. För att se hela ungdomen måste vi även arbeta med såväl föräldrarnas förmåga som den omgivande miljö den unge vuxit upp i. Grundtanken är att behandlingen behöver påverka alla de sammanhang som den unge befinner sig i – familj, nätverk, kamratkrets och skola – för att åstadkomma en hållbar förändring. I verksamheten innebär ett multisystemiskt tänkande att samtliga behandlare, under ledning av vår familjebehandlare med steg 1-kompetens, hela tiden ska sträva efter att det individuella arbetet med föräldrarna och ungdomen ska kunna göras av familjen själva, att nya färdigheter som ungdomen tillgodogjort sig beskrivs utifrån hur de påverkar familjen, skolan, fritid och eventuellt andra viktiga faktorer i familjens liv.

Skola 

Verksamheten har ett nära samarbete med skolverksamheten i Kristianstad kommun för att på bästa sätt ge ungdomen förutsättningar till en bra skolgång.

Kompetens

Våra medarbetare består av socionomer, socialpedagoger, KBT terapeuter, familjebehandlare med steg 1-kompetens, beteendevetare och behandlingspedagoger. Flera av oss har vidareutbildningar i miljöterapi, systemiskt förhållningssätt, KBT och MI. Samtliga medarbetare har intern och extern handledning.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2008. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät, se 2017 års resultat för Vittskövlegården här: Uppnådda kvalitetsmål

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter. Senast sammanställda kvalitetsenkät för Vittskövlegården kan du ta del av här:Kvalitetsindex SSIL

 

 

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.