Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Tel: 044-781 13 90
Fax: 044-12 45 25

Jessica Lagerqvist

Bitr. verksamhetschef Amra

 
Mobil: 0707-44 96 80
jessica.lagerqvist@vob.se

Jessica Lagerqvist

Rikard Jönsson

Verksamhetschef Stödboende i Kristianstad

 
Mobil: 0700-80 60 96
rikard.jonsson@vob.se

Rikard Jönsson

Ananda

Ananda drivs på uppdrag från Kristianstads kommun. Verksamheten har totalt 10 platser varav 2 avser platser i utslussningslägenheter.

Integrationsboendet riktar sig till ensamkommande asylsökande ungdomar som befinner sig i asylprocessen eller som erhållit uppehållstillstånd. Arbetet i boendet sker på uppdrag av kommunen och har som övergripande mål att underlätta ungdomens integration i Sverige.

Integrationsboendena i VoB ingår i en större organisation med hög kompetens och omfattande erfarenhet av att ta emot uppdrag om vård, behandling och utredning i samband med placering i HVB eller familjehem. Genom att verksamheterna för ensamkommande ungdomar är en del i detta sammanhang har organisationen resurser att erbjuda individuellt anpassad insatser av hög kvalité.  Detta innebär att VoB:s integrationsboenden har goda förutsättningar att fullfölja uppdragen även för de unga som visar sig ha särskilda behov. Tillgången till platser i familjehem och behandlingshem ger möjlighet till att vid behov utforma en anpassad vårdkedja.

Integrationsboende - gruppboende

Integrationsboendet kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten. Insatsen omfattar stöd, tillsyn, samverkan med kommunens skola, samhällsorientering, stöd vid myndighets- och hälsovårdskontakter och fritidsaktiviteter. Stor vikt läggs på samverkan med den enskilde, uppdragsgivare och gode män. Ungdomen ses som individ, med sina förutsättningar, men också som en del i en grupp som ska må bra tillsammans. Vi arbetar med förutsägbarhet och påverkbarhet i vardagen. Varje ungdom ska kunna förstå och påverka sin vardag utifrån mognad och situation. KASAM och feedback är grunden för vårt arbetssätt och lyfter individens förmågor och möjligheter, både enskilt och gemensamt. Ungdomarna ges träning i demokrati och möjlighet till inflytande i enskilda samtal samt i regelbundna husmöten. Husmötena innehåller samtal om aktiviteter, vardagsrutiner och samhällsorientering.

Utslussning - träningsboende

Verksamheten har även möjlighet att på kommunens uppdrag erbjuda fortsatt stöd efter vistelsen på boendet. Den unge är under denna utslussningsfas fortsatt inskriven men bor i egen lägenhet eller träningslägenhet. Insatsens omfattning minskas successivt efter den unges förmåga till ökad självständighet.