Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Rikard Jönsson

Verksamhetschef Stödboende i Kristianstad och samordnare Lägenhetsboende/Utsluss

 
Mobil: 0700-80 60 96
rikard.jonsson@vob.se

Rikard Jönsson

Adress
Lokförarevägen 17-19
291 44 Kristianstad

Telefon
070-48 09 610

Träningslägenheter/ Stödboende i Kristianstad

VoB:s träningslägenheter och stödboende i Kristianstad tar emot ungdomar i åldern 16 - 20 år med behov av visst vuxenstöd. Den unge har tillgång till ett eget rum i ett mindre gruppboende med 4 platser, alternativt eget rum i delad lägenhet. Verksamheten är bemannad med tillgänglig personal dygnet runt. Personalteamet utgår från samma fastighet där de mindre gruppboendena med 4 platser vardera, är belägna. Enheten erbjuder träningslägenheter/stödboendeplatser till samtliga kommuner.

Målgrupp

Ungdomar i åldern 16–20 år, pojkar och flickor, även ungdomar med flyktingbakgrund, med behov av visst vuxenstöd. I första hand ska verksamheten ta emot ungdomar som varit placerade på HVB (behandlingshem eller integrationsboende) och familjehem, som inte längre har behov av dessa placeringsformer. Ungdomarna ska med visst stöd från personal klara att ta eget ansvar för att deras vardag i huvudsak ska fungera. De ska ha tillgång till skolgång eller annan sysselsättning, någon form av fritidssysselsättning samt med visst stöd klara att ta ansvar för sin ekonomi.

Inriktning

Verksamheten har totalt 17 platser och erbjuder två olika boendeformer med stöd på olika nivåer.

1. Placering i eget rum i gruppboende med 4 platser med självhushåll, gemensamt kök, gemensamma sällskapsutrymme:

 Stöd:
- Personal tillgänglig dygnet runt. Personalen utgår från samma fastighet där dessa stödboendeplatser är belägna.
- Strukturerade veckosamtal med kontaktperson på boendet, då eget ansvarstagande för skola/arbete, hushållsgöromål, fritid, myndighetskontakter och ekonomi följs upp.
- Vid behov, stödsamtal med personal
- Vid behov, stöd vid betalning av räkningar
- Visst stöd i kontakt med sjukvård och andra myndigheter, dock ej transportstöd
- Inköp av/planering inför inköp av matvaror, dock ej transportstöd
- Vid behov, stöd i planering av matlagning, tvätt, städ.
- Vid behov, visst stöd för att komma i gång med en fritidsaktivitet.
- Uppföljningsmöten med socialsekreterare, vårdnadshavare eller god man, var 3:e månad, eller oftare vid behov.

2Placering i lägenhet med eget rum, delat kök, badrum och vardagsrum, gemensam tvättstuga med övriga hyresgäster.

Stöd:
- Personal tillgänglig via telefon dygnet runt. Personalen kan vid akut behov komma till utslusslägenhet inom ca 30 minuter.
- Oplanerade/planerade besök av personal i boendet.
- Strukturerade veckosamtal med kontaktperson på boendet, då eget ansvarstagande förskola/arbete, hushållsgöromål, fritid, myndighetskontakter och ekonomi följs upp. Dessa samtalen glesas ut efterhand som ungdomens behov blir mindre.
- Vid behov stödsamtal med personal.
- Vid akut behov, stöd i kontakt med sjukvård och andra myndigheter.
- Uppföljningsmöten med socialsekreterare, vårdnadshavare eller god man, var 3:e månad, eller oftare vid behov.


Arbetssätt och metoder

Verksamhetens struktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Ungdomen ska ha en  veckoplanering för vad varje dag ska innehålla. Denna arbetas fram och gås igenom med ungdomens kontaktperson varje vecka. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig i att bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig struktur med regler och rutiner som varje ungdom har ansvar att följa. 

För att säkerställa att alla ungdomar som är placerade i träningslägenhet/stödboende har eller under sin placeringstid får, viktig samhällsinformation, används materialet ”Hitta Rätt” som gås igenom med ungdomen och dennes kontaktperson.

Skola

En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. De unga som placeras i träningslägenhet/stödboende som går i skola, ges därför stöd att klara sin skolgång. Arbetet sker i samarbete med skolverksamheten i Kristianstad.

Kompetens

Våra medarbetare är utbildade socialpedagoger och behandlingspedagoger. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i VoB

VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2015. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att uppdragsgivarens handläggare besvarar en enkät.

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.