Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Hanh Chau

Verksamhetschef Felixgården och stödboendet i Eslöv

 
Mobil: 0702-95 46 89
hanh.chau@vob.se

Hanh Chau

Träningslägenheter/Stödboende i Eslöv

VoB:s träningslägenheter och stödboende i Eslöv tar emot ungdomar i åldern 16 - 20 år med behov av visst stöd. Verksamheten är förlagd i lägenheter och det finns både enrumslägenheter och trerumslägenheter. Personal finns tillgänglig dygnet runt och utgår från en lokal i centrala Eslöv. Verksamheten erbjuder träningslägenheter/stödboendeplatser till samtliga kommuner.

Målgrupp
Ungdomar i åldern 16–20 år som har visst behov av vuxenstöd. I första hand tar verksamheten emot ungdomar som varit placerade på HVB (behandlingshem eller integrationsboende) och familjehem, som inte längre har behov av dessa placeringsformer. Ungdomarna ska med visst stöd från personal klara att ta eget ansvar för att deras vardag i huvudsak ska fungera. De ska ha tillgång till skolgång eller annan sysselsättning, någon form av fritidssysselsättning samt med visst stöd klara att ta ansvar för sin ekonomi.

Inriktning
Verksamheten har totalt 12 platser och erbjuder placering både enskilt och i delad lägenhet. Vid placering i delad lägenhet får ungdomen ett eget rum med gemensamt kök, badrum och vardagsrum. Det stöd som ges är:
- Tillgänglig personal via telefon dygnet runt, och som kan vid akuta fall vara på plats inom 30 min. 
- En kontaktperson tilldelas ungdomen som genomför veckosamtal innehållande uppföljning av skola/arbete, hushållsgöromål, fritidsaktivitet och ekonomi. 
- Oplanerade och planerade hembesök.
- Vid behov kan extra stödsamtal ges.
- Stöd vid betalning av räkningar.
- Visst stöd i kontakt med sjukvård, myndighetskontakter, dock ej transportstöd.
- Stöd i planering av inhandling av matvaror och matlagning.
- Stöd vid tvättning och städning.
- Stöd i att komma igång med fritidsaktivitet.
- Uppföljningsmöten med socialsekreterare och vårdnadshavare eller god man minst var 3:e månad.

Arbetssätt och metoder
Verksamhetens struktur utgår från en miljöterapeutisk grund. Ungdomen ska ha en veckoplanering för vad varje dag ska innehålla. Denna arbetas fram och gås igenom med ungdomens kontaktperson varje vecka. Grundtanken är att hjälpa ungdomen att träna sig i att bygga upp sociala färdigheter, stärka självkänslan och självförtroendet. I verksamheten finns en tydlig struktur med regler och rutiner som varje ungdom har ansvar att följa. 

För att säkerställa att alla ungdomar som är placerade i träningslägenhet/stödboende har eller under sin placeringstid får, viktig samhällsinformation, används materialet ”Hitta Rätt” som gås igenom med ungdomen och dennes kontaktperson.

Skola
En lyckad skolgång är den enskilt viktigaste skyddsfaktorn under uppväxten. De unga som placeras i träningslägenhet/stödboende och som går i skola, ges därför stöd att klara sin skolgång. Detta genom att följa upp närvaron och kontakt med mentor för att både planera och följa skolgången. Arbetet sker i samarbete med skolorna som finns i Eslöv.

Kompetens
Våra medarbetare är utbildade socialpedagoger och behandlingspedagoger. Samtliga medarbetare har extern handledning.

Kvalitet i VoB
VoB Syd är certifierade enligt ISO 9001:2008. I kvalitetssystemet beskrivs policys, mätbara mål och kärnprocesser i bolaget och inom respektive verksamhet. Systematisk avvikelsehantering och uppföljning sker i varje enskilt ärende. Systemet är anpassat för att svara upp mot socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Varje avslutat ärende utvärderas genom att både uppdragsgivarens handläggare och den enskilde ungdomen besvarar en enkät, där resultaten analyseras och följs upp.

Som ytterligare en del i VoB:s kvalitetsarbete genomför Skandinavisk Sjukvårdsinformation, SSIL, kvalitetsenkäter/ intervjuer med handläggare som haft placering i någon av våra verksamheter. Syftet är att fånga upp synpunkter, erfarenheter och bedömningar av VoB:s verksamheter.

Godkänner du att vår webbplats använder sig av cookies som säkerställer funktionen av sidan samt förbättrar användarupplevelsen?

Vi sparar cookies för att göra ditt besök ännu bättre!

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbplats (förstapartcookies) det kan t.ex. vara en filtrering, ett sökresultat eller en kundvagn om det finns på hemsidan. Vi analyserar webbplatstrafik, användning (tredjepartcookies) för att göra varje enskild sida bättre för dig som besökare. Cookies kan även utnyttjas av Google, Facebook och andra sociala medier för annonsering. Ifall du väljer att inte godkänna kommer tredjepartscookies att stängas av. Vi sparar inte informationen längre än nödvändigt, ca 14 månader. Du kan när som helst ändra ditt val i sidfoten.