Det offentliga alternativet för dig som jobbar med
utsatta barn, ungdomar, unga vuxna och familjer.
VoB Logo printable

Charlotte Berger-Torres

Leg. Psykolog

 
Mobil: 070-220 77 87
charlotte.berger-torres@vob.se

Charlotte Berger-Torres

Psykologresursen

Psykologresursen i VoB är stationerad i Malmö och Alvesta. Uppdragen kan tas emot externt direkt från socialtjänsten eller röra ärenden som är aktuella inom bolagets verksamheter.

VoB:s psykologresurs erbjuder utredning, behandling, handledning och utbildning samt via samarbetspartners neurospsykiatrisk utredning. Inom psykologresursen arbetar legitimerade psykologer med mångårig erfarenhet av kvalificerat utrednings- och behandlingsarbete av barn, ungdomar och vuxna med socialtjänsten som uppdragsgivare. Vidare har psykologerna erfarenhet av handledning av arbetsgrupper inom socialtjänsten, familjehemsvård samt LSS-verksamhet.


Psykologresursen erbjuder:
 

• Utredningar
• Handledning
• Behandling
• Konsultationer
• Utbildningar


Utredningar

Utredningarna kan utgå från frågeställningar kring kognitiva funktioner, utvecklingsnivå, föräldraförmåga, social och emotionell problematik, trauma, personlighetsproblematik, beteendeproblematik samt neuropsykiatrisk problematik. I allt utredningsarbete används standardiserade, normerade och evidensbaserade instrument, samtal, beteendeobservationer samt genomgång av eventuellt tidigare gjorda utredningar.


Handledning

Handledning kan ges till personalgrupper eller individuellt inom socialtjänst, vård och omsorgsenheter (t.ex. LSS-verksamheter) samt till familjehemsföräldrar i familjehem.  Psykologresursen erbjuder både ärende- och processhandledning.


Behandling

Psykologresursen erbjuder individuella behandlings- och stödinsatser. Behandlingsarbetet kan vila på såväl kognitiv som psykodynamisk grund utifrån klientens behov och frågeställning.


Konsultationer

Psykologresursen erbjuder konsultation i ärenden åt såväl VoB:s enheter som till kommunernas socialtjänst. Konsultation ger möjlighet att diskutera ärenden anonymt och ger en vägledning i hur man ska kunna gå vidare med en eventuell utredning eller beslut om andra insatser.


Utbildningar

Psykologresursen kan utifrån interna eller externa förfrågningar skräddarsy utbildningar gällande t.ex. barn- och ungdomars utveckling, strategier att hantera problemskapande beteenden samt metodutveckling.