Måluppfyllelse 2019

Verksamhetsutveckling

Uppföljning av mål och planer för verksamhetsåret
Förtydligat koncept

I enlighet med vad som uttrycks i bolagets affärsidé skall VoB vara det mest attraktiva alternativet på marknaden, genom att bedriva specialiserad vård- och behandlingsverksamhet, med stor bredd och hög kvalité. I syfte att få återkoppling kring hur attraktiv VoB:s verksamhet är, skall antalet förfrågningar och placeringar mätas i samband med årsbokslut och jämföras med tidigare utfall.

Målet är att antalet avslutade ärenden skall ha ökat 2019-12-31 jämfört med 2018-12-31. Vidare skall antalet förfrågningar och placeringar mätas i samband med årsbokslut och jämföras med tidigare utfall.

Utfall: Antalet förfrågningar 2019 uppgick till 518 att jämföra med 492 under 2018.
Målet är uppfyllt.

Utfall: Antalet avslutade ärenden (individer) var under året 301 att jämföra med 258 under föregående år.
Målet är uppfyllt.

Kommentar: Att antalet förfrågningar totalt sett ökar trots att efterfrågan periodvis varit mycket låg vid flera av bolagets enheter, beror bl.a. på att verksamheterna nu är bättre på att registrera samtliga inkomna förfrågningar om plats. 2018 var det första året som förfrågningar registrerades systematiskt. Vidare är förfrågningarna mycket ojämnt fördelade, där Familjehuset i Hörby samt Familjehemsresursen, tillsammans har mottagit över 58 % av samtliga inkomna förfrågningar.

VoB ska i så hög utsträckning som möjligt möta kommunernas behov av vårdplatser. VoB:s koncept skall utformas i enlighet med kommunernas behov. Bolaget ska därför i så hög utsträckning som möjligt kontinuerligt utveckla verksamheten, för att kunna möta kommunernas behov av vårdplatser.

Under 2019 skall bolaget utreda förutsättningarna för att:
- starta korttidsverksamhet (”brytaplatser”) för unga vuxna med missbruk.
- öka specialiseringen vid bolagets tonårsenheter.
- utveckla ytterligare insatser relaterat till ”våld i nära relationer”.
- utveckla förebyggande insatser.

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentarer:
- Utredning avseende brytaplatser är genomförd och ”skiss” med preliminärt förslag på HVB-verksamhet i VoB:s regi har presenterats för berörda kommunrepresentanter. VoB inväntar återkoppling.

- Utredning avseende ökad specialisering vid bolagets tonårsenheter har genomförts, vilken bl.a. resulterat i att behandlingshemmen förtydligat och ökat sin förmåga att ta emot akutplaceringar. Vidare har en av enheterna tydliggjort sin inriktning på att ta emot uppdrag rörande våldsutsatthet samt möjligheten att tillsammans med stödboendet kunna tillhandahålla en vårdkedja. En enhet lyfter fram möjligheterna att ge de unga särskilt skolstöd.

Vidare har ett projekt avseende utveckling och utökning av utbudet vid de båda Familjehusen genomförts. Detta resulterade bl.a. i att så kallade intensivutredningar som genomförs på kortare tid än normalt nu kan erbjudas, vilket innebär att bolagets utbud av kostnadseffektiva insatser utökats ytterligare.

- Utredning har genomförts avseende ökad kompetens och utökat utbud av insatser relaterat till ”våld i nära relationer”. Rapport har sammanställts som innehåller redogörelse av kartläggning av befintlig kompetens, utbud och metoder inom VoB:s enheter samt vilka utvecklingsbehov som identifierats. Plan för utbildning och kompetensutveckling har upprättats. Grundutbildning i VNR för samtliga anställda inom VoB har genomförts.

- Uppdrag har givits ang. utredning avseende möjligheterna att i VoB utveckla förebyggande insatser. Utredningens genomförande har skjutits fram och kommer att genomföras under 2020, bland annat för att invänta aviserat men försenat förslag om ny socialtjänstlag. (Kommentar: Den kommande förändringen av lagstiftningen är skälet till att detta mål formulerats).

För att kunna uppnå ovanstående skall en tydlig beskrivning av ett koncept framarbetas vid samtliga enheter. Koncept, metoder och kärnprocesser ska vara väl kända och inarbetade hos alla medarbetare i verksamheterna. Vidare skall en intern utbildning i Miljöterapi framarbetas och genomföras.

Målet är uppfyllt.

Kommentarer: Arbetet med att förtydliga verksamheternas kärnprocesser har genomförts. Samtliga enheters kärnprocesser har inarbetats i en särskilt framtagen applikation. Implementering pågår.

Miljöterapiutbildning har framarbetats och utbildningar har genomförts, vid flera utbildningstillfällen i mindre grupper, med mycket positivt utfall. Miljöterapiutbildningen med VoB:s medarbetare som kursledare har även sålts och genomförts för VoB:s systerorganisation Gryning vård, vilket var mycket uppskattat.


Metoder

Alla enheter och deras anställda skall veta vilka metoder och verktyg som enheten använder i behandlingsarbetet och varför de använder dem. Metoder och verktyg skall förankras i personalgrupperna.

Antalet sammanbrott på samtliga verksamheter inom VoB skall minska. Antalet sammanbrott skall sammanställas 2019-12-31 och sedan jämföras med motsvarande antal 2020-12-31.

Målet är uppfyllt

Kommentarer: Specifika mål och planer för metodutveckling sker kontinuerligt och i enlighet med verksamhetsplan vid respektive enhet och med stöd av VoB:s utvecklingsfunktion. Utöver nämnda miljöterapiutbildning har utvecklingsfunktionen bl.a. genomfört utbildning i VNR (våld i nära relationer). Vidare tillhandahåller verksamhetsutvecklaren kontinuerlig fortbildning i BBIC och dokumentation för VoB:s personal. Under hösten 2019 planerades en omfattande och kvalificerad utbildning i TRAPPAN, vilken skall genomföras under det kommande året.

Sammanbrott: Verksamheterna har under året registrerat sammanbrott enligt rutin.
Utfall i antal sammanbott per 2019-12-31: Totalt 53 sammanbrott (20 %).
Av dessa var 14 tydliga sammanbrott viket motsvarar 5 %. Övriga 15 %, kategoriseras som tveksamma sammanbrott.


Kompetens

Utöver de planer för att höja kompetens- och utbildningsnivån hos personalen i bolaget, som beskrivs under personalmål, skall bolaget under 2019 genomföra ett utvecklingsarbete för att öka normmedvetenheten och kunskaperna avseende jämställdhet, jämlikhet och likabehandling, hos samtliga anställda. Uppföljning av utfallet av detta arbete skall genomföras i samband med medarbetarundersökning under hösten 2019.

Målet är delvis uppfyllt.

Kommentar: En temadag på temat har genomförts under hösten med både interna och externa deltagare. Vidare har uppföljning av området skett vid enheterna genom särskilda frågeställningar. Vidare satsningar inom området kommer att ske under 2020, bl.a. i samband med en gemensam konferensdag.


Kvalitet 

Effektutvärdering
Målet är att VoB skall kunna visa för kunderna att VoB:s insatser gör skillnad och att klienterna är nöjda. Samtliga verksamheter skall under 2019 presentera en samlad bild av ingångsvärden och utgångsvärden av genomförda skattningar av behandlingsresultat.

Målet är uppfyllt.

Kommentar: Samtliga verksamheter genomför sedan januari 2019 både in- och utskattningar i aktuella ärenden. Rutiner för hur detta arbete skall ske och hur analys skall genomföras har framarbetats av utvecklingsfunktionen.


Klientenkäter
Samtliga verksamheter skall vid angivna tider redovisa utfall av klientenkäter.

Syftet är att inhämta klientens uppfattning om VoB:s personal, bemötande och arbetsmetoder. Eftersom VoB:s verksamheter riktar sig till olika målgrupper och tar emot varierande typer av uppdrag, används olika enkäter där frågorna i vissa delar skiljer sig något åt. En enkät för behandling/utredning/stöd och en för skyddat boende.  Klienten värderar på en skala mellan 1 och 5 hur väl varje påstående i enkäten stämmer med den egna åsikten.

Svarsfrekvensen för klientnöjdhetsenkäter inklusive bortfallsregistrering under 2019 blev 62 %.

Totalt antal möjliga enkäter: 242
Totalt antal genomförda enkäter: 92
Totalt antal registrerade bortfall: 59
Totalt antal icke registrerade bortfall: 91

Medelvärdet i genomförda enkäter vid behandlings- och utredningshem var 4,1 (4,1) vid lägenhets och stödboende 4,7 (4,1) och vid skyddat boende var medelvärdet 4,6 (4.6).


Kundenkäter
Tre kvalitetsmål mäts genom kundenkät i varje enskilt ärende. Vidare sätts mål för svarsfrekvens.

Mål för svarsfrekvens: 85 %.

Resultat: Antalet möjliga kundenkäter var under perioden 222. 153 besvarade enkäter har inkommit.

Det innebär en svarsfrekvens på 69 %. 

Målet är inte uppfyllt.

Mål och resultat i svar på enkätfrågorna:

 • Minst 95 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB utfört överenskommet uppdrag.
  Resultat: 99 % (98 %) svarade ja.
  Målet är uppfyllt.

 • Minst 95 % av uppdragsgivare skall anse att VoB har varit flexibla och haft en bra struktur i ärendet.
  Resultat: 96 % (95 %) svarade ja.
  Målet är uppfyllt.

 • Minst 90 % av uppdragsgivarna skall anse att VoB har motsvarat eller överträffat de förväntningar man hade när uppdraget överenskoms.
  Resultat: 95 % (92 %) svarade ja.
  Målet är uppfyllt.

Marknadsföring och samverkan 

Under 2019 skall VoB bl.a. genomföra följande marknadsföringsinsatser:

 • Riktade insatser gentemot politiker skall genomföras. Några exempel är inbjudan till frukostmöte och besök hos nämnder.
  Kommentar: Möten där berörda politiker i samtliga kommuner är inbjudna, är inplanerade och kommer att fortsätta genomföras under 2020.

 • Kommunikationsstrategin skall uppdateras.
  Kommentar: Kommunikationsstrategi har uppdaterats och förankringsarbete i ledningsgruppen har genomförts.

 • Upprätta tydlig årlig marknadsföringsplan och sprida denna internt.
  Kommentar: Marknadsföringsplan för 2019 har upprättats och förankrats i ledningsgruppen.

 • Intern marknadsföring skall genomföras för ökad kännedom om varandras verksamheter, bl.a. i samband med sommarkonferens.
  Kommentar: Sommarkonferensen för 2019 ställdes in p.g.a. det ekonomiska läget i bolaget. Däremot kan ett allmänt utökat utbyte mellan verksamheterna noteras, vilket bl.a. kan relateras till gemensamma utbildningar och olika tvärgrupper.

 • Fortsätta arbetet med att utveckla och implementera en ny hemsida i samarbete med det konsultföretag som bolaget anlitar.
  Kommentar: Ny hemsida publicerades under juli 2019.

 • VoB skall under 2019 arrangera minst två större kostnadsfria föreläsningar som främst riktar sig till socialtjänsten i ägarkommunerna.
  Kommentar: Två temadagar genomfördes under september och december.

 • Förslag skall framarbetas på mer offensiv marknadsföring, ”inlägg som vågar sticka ut”, på FB, VoB:s blogg etc.
  Kommentar: Ansvarig är verksamhetsutvecklare och arbetet med Facebook har utvecklats och utökats under perioden, vilket bl.a. visar sig i fler inlägg med en större bredd.

 • VoB skall under 2019 fortsätta utveckla samarbetet med universitet, högskolor och folkhögskolor i enlighet med den plan som framarbetades under föregående år.
  Kommentar: Arbetet pågår enligt plan och samarbetet utvecklas kontinuerligt. Utöver samverkan när det gäller praktikanter, föreläsningar mm har ett samarbete inletts med Linnéuniversitetet kring forskning, metodutveckling och utvärdering.

 • Personlig kontakt ska tas med chefer i de kommuner som under föregående år ej köpte någon tjänst från VoB, i syfte att få information om dessa kommuners eventuella behov.
  Kommentar: I kontakten med dessa kommuner har det inte framförts någon kritik mot VoB, men samtidigt angav de att behovet och intresset av att köpa tjänster från VoB är mycket litet.

Målet är uppfyllt då planerade aktiviteter har genomförts.