Personal

Medeltal anställda i VoB den 31 december 2019 var 134 (149).
Könsfördelningen var 29 (22 %) män och 105 (78 %) kvinnor.

Uppföljning av personalmål:

VoB skall rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med ”rätt” kompetensnivå och erfarenhet. Som ett led i detta skall bolaget erbjuda konkurrenskraftiga löner.

Kompetensnivå i bolaget: Målet är att andelen anställda i VoB som uppnår det av bolaget angivna lägsta krav på kompetensnivå (grundutbildning) skall öka inom respektive verksamhetsområde, ej nattpersonal. Mätpunkter är 2018-12-31 och 2019-12-31.

Målet är uppfyllt

Kommentar: Utifrån föregående års resultat uppnådde 91 % av bolagets anställda inom utrednings/behandlingsenheterna (HVB) det av bolaget lägsta kravet, 2-årig eftergymnasial utbildning med relevant inriktning (tex behandlingspedagog, socialpedagog etc). Efter planerade vidtagna åtgärder uppfyller nu 100 % av de anställda i det direkta miljöterapeutiska arbetet det lägsta ställda kravet på utbildning.

Under samma tidsperiod har andelen anställda med minst kandidatexamen med beteendevetenskaplig inriktning ökat från 65 % till 73 %.

Rekrytering
Arbetet med att utveckla och förtydliga bolagets och verksamheternas rekryteringsprocess inleddes med en översyn av hur man lokalt genomför rekryteringar.

En rekryteringshandbok har arbetats fram med fokus på metoden kompetensbaserad rekrytering (personalstrategi) vilken utgår från verksamhetens mål och hela processen har ett strukturerat förfaringssätt. Denna metod kommer bolaget att utgå ifrån vid ett antal rekryteringar under kommande året som därefter ska utvärderas.

Fortsatt diskussion kommer att föras med anledning av vilka krav som ska vara skall krav och önskvärda när det gäller grundutbildning.  Detta kommer att kompletteras med vilka specifika kunskaper som krävs samt erfarenhetskrav då det kan skilja sig åt beroende på inom vilket verksamhetsområde man arbetar inom.

Lönerevision
Kartläggning av löneläget bland liknande befattningar inom kommuner och privata aktörer genomfördes i enlighet med plan under året vilket utgjorde en del av underlaget inför årets lönerevision.

Lönerevisionen 2019 gav ett utfall för bolaget som helhet om 3,3 % (3,4 %) och lönespridningen, dvs de individuella lönepåslagens spridning, blev 1,2 % – 12,5 %. En särskild pott (1 % extra) reserverades även detta år för gruppen utredare/behandlare men även gruppen samordnare justerades efter löneanalys. Sammantaget innebär detta att bolaget stärkt sin position när det gäller att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner.


Personalomsättningen skall minska i VoB.

Målet är att VoB:s verksamheter ska erbjuda arbetsplatser som förmår att behålla personal som trivs, utvecklas och som bidrar till en verksamhet som håller rätt kvalitet. I samband med medarbetar- och utvecklingssamtal ska utvecklingsbehov hos varje medarbetare identifieras liksom att stämma av hur man trivs i VoB.

Personalomsättning
Personalomsättningen bland tillsvidareanställda ska understiga 15%.
Resultat: 6 %

Målet är uppfyllt

Kommentar: Antal tillsvidareanställda som avslutat sin anställning i VoB under året uppgår till 42 pers. varav 24 pers. kan hänföras till avveckling av verksamheter.

Avgångsenkät
Medarbetare som avslutar sin anställning, oavsett anledning, får möjlighet att besvara en enkät som har fokus på hur man upplevt sin anställning i VoB utifrån olika perspektiv.  Syftet är att fånga upp både positiva men även ev. negativa erfarenheter från medarbetaren för att få ytterligare kunskap om hur bolaget kan bli bättre på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare.

Totalt är det 16 personer som inkommit med och nedan följer ett axplock från inkomna enkäter, högsta betyg är 5.

Jag har haft goda möjligheter att utvecklas och lära mig nya saker i mitt arbete, 4,4
Arbetsuppgifterna har motsvarat min kompetens och mina förväntningar, 4,3
Jag har upplevt en stor arbetsglädje på arbetsplatsen, 4,2
Jag har varit nöjd med mina anställningsvillkor, 4,1
Löneutvecklingen motsvarar mina förväntningar, 3,3
Initiativ och prestationer premieras, 3,2


Anställda i VoB skall trivas, utvecklas och känna arbetsglädje med ett engagemang som gör att verksamhetens mål uppnås. 

Medarbetarundersökning har genomförts enligt plan under året, (november).

Målet är ett resultat som minst når föregående medarbetarundersöknings medelvärde: 8,4
Resultat: 8,5 (skala 1-10)

Målet är uppfyllt.

Exempel på utfall i några av frågorna:

Jag känner ett stort ansvar för att nå VoB:s och verksamhetens mål, 91,
Jag vet min roll och uppgift och vad som förväntas av mig på arbetsplatsen, 9
Jag känner ett stort engagemang, 8,8
Jag får i mitt arbete, i hög grad användning av min kunskap och kompetens, 8,8


VoB skall främja hälsan hos medarbetarna - fysiskt, psykiskt och socialt.

Genom att motivera och uppmuntra medarbetare till hälsomedvetenhet och till att genomföra hälsoprofilbedömning som har fokus på livsstil och yrke.

Målet är att minst 75 % av medarbetarna i VoB använder sig av friskvårdsbidraget.
Resultat: 60 % (55 %)

Målet är inte uppfyllt.

Kommentar: VoB:s erbjudande om hälsoprofilbedömning som genomförs genom företagshälsovården och som har till syfte att motivera till hälsa och en sund livsstil har nyttjats mycket begränsat under året trots återkommande påminnelser. Under nästkommande år kommer det anordnas en gemensam aktivitet för samtliga anställda, en stegtävling som kompletterar det som anordnas inom ramen för lokala arbetsplatser. Dessutom planeras en ½-dags utbildning som har fokus på livsstil och hälsa.


VoB vill uppnå en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats där risker för ohälsa, arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro förebyggs.

Den totala sjukfrånvaron ska understiga 6,0 %.
Resultat: 5,67 % (6,0 %)

Målet är uppfyllt

Korttidsfrånvaron, dag 1 - 14 ska understiga 3,5 %.
Resultat:  2,13 % (2,2 %)

Målet är uppfyllt

Kommentar: Arbetet med att varje månad följa upp frånvaron, tidiga insatser, samtal och uppföljning med medarbetare visar sig givit resultat och den nedåtgående trenden fortsätter att visa sig.

Total sjukfrånvaro, utveckling senaste 4 åren:

2019 2018 2017 2016
5,70% 6,00% 6,70% 6,10%