Det kommande året 2020

Styrelsen och bolagsledningen bedömer att det inför 2020 är strategiskt viktigt att bolaget inte minskar ytterligare i volym. VoB skall därför under det kommande året, planera för att om möjligt utöka utbudet, samtidigt som befintliga verksamheter skall fortsätta att utvecklas i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar. I kontakten med ägarkommunerna har VoB vidare uppfattat att det kan finnas ytterligare behov av skyddat boende för olika målgrupper. VoB har därför påbörjat en planering för att kring årsskiftet 2020-2021, eventuellt kunna starta ett skyddat boende (HVB), med inriktning på flickor och unga kvinnor i åldern 16–23 år. Vidare ser kommunerna att det finns behov av placeringsalternativ för särskilt vårdkrävande barn och ungdomar, liksom för unga med psykiatrisk problematik i kombination med sociala svårigheter. Ett utrednings- och kartläggningsarbete för att undersöka förutsättningarna för start av nya enheter med nämnda inriktningar, kommer att genomföras under våren 2020.

Det finns mycket som tyder på att kommunerna i framtiden kommer fortsätta att söka andra lösningar och insatsformer än tidigare. Ett visst behov av platser för HVB kommer sannolikt att kvarstå, men förmodligen är det då frågan om unga med särskilt omfattande behov och svårigheter, som exempelvis kriminalitet, missbruk och psykiatrisk problematik. Bedömningen är vidare att barnfamiljer där yngre barn far illa p.g.a. allvarliga brister i föräldraförmågan fortsatt kommer att vara aktuella för HVB-placering eller andra former av mer omfattande insatser.

Styrelse och bolagsledning kommer fortsatt noggrant följa utvecklingen i bolaget avseende efterfrågan, beläggning och ekonomi. Vid behov kommer åtgärder att vidtas för att ytterligare anpassa verksamheten för att kunna möta förväntade framtida behov hos ägarkommunerna och skapa förutsättningar för en stabil ekonomi.

Bolagets arbete med att utveckla spetskompetens inom olika områden samtidigt som verksamheterna behöver kunna visa vilka resultat som insatserna ger, är helt avgörande för att VoB skall kunna stärka sin position på marknaden. Arbetet med att utveckla arbetet med uppföljning via skattningsverktyg kommer att fortsätta under 2020 parallellt med att satsningar på kompetensutveckling inom olika områden skall genomföras, både vid enskilda enheter och på övergripande bolagsnivå.

Vidare skall arbetet med att informera om och marknadsföra bolagets verksamheter via sociala medier, annonser, blogg och hemsida att fortsätta under 2020 med minst samma intensitet som tidigare. VoB kommer således fortsätta att anordna aktiviteter av olika slag för att utveckla dialogen och samverkan med socialtjänsten samt stärka VoB:s varumärke. VoB:s nya utbildningscenter, som på mer kontinuerlig basis skall kunna erbjuda olika utbildningar, konferenser och seminarier, såväl externt som internt, är ett viktigt led i detta arbete.

Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem är en framgångsfaktor för VoB. Under det kommande året planeras uppföljningsrevision samt förberedelse inför förnyelserevisionen som kommer att ske under 2021. Vidare följer bolaget utvecklingen avseende den nya HVB-standarden, SS:41000: 2018, för att framöver kunna ta ställning till om bolaget skall ansluta sig till denna.

För att klara den allt hårdare konkurrensen, krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som andra aktörer inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för att kunna hantera oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. För att bolaget skall klara detta är det långsiktiga målet att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. Budgeterad rörelsemarginal för 2020 är 3,21 % vilket motsvarar ett överskott om 3 358 tkr. Som nämnts ovan finns det dock en osäkerhet när det gäller vilken efterfrågan som är att förvänta framöver och därmed även när det gäller det ekonomiska utfallet. Samtliga vårdavgifter och priser, som inte omfattas av ingångna entreprenadavtal eller ramavtal med externa kommuner, uppräknas för 2020 i enlighet med index från SKL.