Räkenskapsåret och måluppfyllelse

Årets resultat

VoB redovisar för helåret 2019 ett negativt rörelseresultat om – 5 436 tkr mot budgeterat + 1 067 tkr. 2018 års rörelseresultat uppgick till + 2 270 tkr.

Övergripande budgetmål för 2019 

  • 77,6 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 63 %.

  • Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 127 438 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 105 310 tkr.

    Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter inte nådde upp till budgeterade intäkter samt att Trollsjön avvecklades under året.

  • Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att personalkostnaderna ska understiga 70 %. 
    Målet uppnåddes inte då resultatet blev 80 %.

  • Rörelsemarginalen för 2019 blev negativ - 5,19 % (1,67 %). Målet för året var 0,84 %.

  • Bolagets finansiella ställning försvagades något under verksamhetsåret 2019. Justerat eget kapital minskade med - 3 252 tkr till 84 453 tkr (87 705 tkr). Bolaget har dock, tack vara tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.

  • Soliditeten på balansdagen uppgår till 86 % (83 %).

Investeringar 2018 

Investeringarna under året har uppgått till 299 tkr och fördelar sig enligt följande:

Bygg och mark
Renovering av yttertak 36 tkr
Installation av radiatorer 47 tkr
83 tkr
Inventarier och bilar
Bil 216 tkr
216 tkr

Flerårsjämförelse*

Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar. 

Belopp i SEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning, tkr 104 793 257 135 586 549 179 318 131 188 026 161 132 020 768
Resultat efter finansiella poster, tkr -4 348 355 2 712 784 22 511 075 20 251 413 8 041 062
Resultat av nettoomsättningen, % -4,14 2 12,55 10,77 6,09
Balansomslutning, tkr 98 573 986 105 130 031 110 895 885 90 860 690 69 647 670
Soliditet, % 85,55 83,42 77,23 75 75,24
Avkastning på eget kapital, % -5,05 3,12 29,27 33,59 16,31
Avkastning på totalt kapital, % -4,23 2,52 22,32 25,24 12,33
Kassalikviditet, % 819,67 435,68 331,67 320,57 277,72


* Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Övrigt bundet eget kapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 8 000 000 61 841 222 2 633 835 64 475 057
Resultatdisp. enl. beslut av
Årsstämma 2 633 835 -2 633 835
Årets förlust -313 881 -313 881
Belopp vid årets utgång 8 000 000 64 475 057 -313 881 64 161 176

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Till årsstämmans förfogande står
Balanserad vinst 64 475 057
Årets förlust -313 881
64 161 176
Styrelsen föreslår att
I ny räkning överföres 64 161 176
64 161 176


Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.