Resultaträkning

Belopp i SEK Not 2019-01-01 – 2019-12-31 2018-01-01 – 2018-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 104 793 257 135 586 549
Övriga rörelseintäkter 3 517 163 820 792
105 310 420 136 407 341
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4, 5 -24 347 634 -29 276 343
Personalkostnader 6 -84 989 004 -103 449 597
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 352 197 -1 285 256
Övriga rörelsekostnader -57 763 -126 603
-110 746 598 -134 137 799
Rörelseresultat -5 436 178 2 269 542
Resultat från finansiella poster
Övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 1 081 453 425 138
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 43 626 36 083
Räntekostnader och liknande resultatposter -37 256 -17 979
1 087 823 443 242
Resultat efter finansiella poster -4 348 355 2 712 784
Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond -1 250 000
Återföring från periodiseringsfond 4 078 897 2 150 000
Förändring av avskrivningar utöver plan -44 423 -153 496
4 034 474 746 504
Resultat före skatt -313 881 3 459 288
Skatt på årets resultat 8 -825 453
Årets resultat -313 881 2 633 835