Balansräkning

Belopp i SEK Not 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 9 5 102 505 5 237 539
Förbättringsarbeten annans fastighet 10 2 355 301 2 999 912
Inventarier, verktyg och installationer 11 1 588 079 1 927 081
9 045 885 10 164 532
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 12 37 759 826
37 759 826
Summa anläggningstillgångar 9 045 885 47 924 358
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 15 084 650 14 962 508
Fordringar hos koncernföretag 48 074 32 819
Aktuell skattefordran 955 091 1 929 195
Övriga fordringar 10 290 2 544 494
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 2 266 552 2 601 229
18 364 657 22 070 245
Kassa och bank 71 163 444 35 135 428
Summa kassa och bank 71 163 444 35 135 428
Summa omsättningstillgångar 89 528 101 57 205 673
Summa tillgångar 98 573 986 105 130 031
Belopp i sek Not 2019-12-31 2018-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 8 000 000 8 000 000
8 000 000 8 000 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 64 475 057 61 841 222
Årets resultat -313 881 2 633 835
64 161 176 64 475 057
Summa eget kapital 72 161 176 72 475 057
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 15 14 981 103 19 060 000
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 509 324 464 901
Summa obeskattade reserver 15 490 427 19 524 901
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 562 698 2 521 310
Övriga skulder 2 505 583 3 138 225
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 6 854 102 7 470 538
Summa kortfristiga skulder 10 922 383 13 130 073
Summa eget kapital och skulder 98 573 986 105 130 031