Kassaflödesanalys

Belopp i sek NOT 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 2 -5 436 178 2 269 542
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 17 1 417 773 1 410 729
Erhållen ränta m.m. 1 125 079 461 221
Erlagd ränta -37 256 -17 979
Betald inkomstskatt 974 104 -7 587 715
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet -1 956 478 -3 464 202
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Minskning/ökning av kundfordringar -137 397 4 716 083
Minskning/ökning av fordringar 2 868 881 840 428
Minskning/ökning av leverantörsskulder -958 612 -809 456
Minskning/ökning av kortfristiga skulder -1 249 078 -2 010 662
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 432 684 -727 809
Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 9 -82 726 -366 369
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 11 -216 400 -1 014 347
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 33 201
Försäljning av räntefonder 12 37 759 826
Förvärv av räntefonder 12 -6 025 137
Kassaflöde från investeringsverksamheten 37 460 700 -7 372 652
Förändring av likvida medel 36 028 016 -8 100 461
Likvida medel vid årets början 35 135 428 43 235 889
Likvida medel vid årets slut 18 71 163 444 35 135 428