Underskrifter

Styrelsen, verkställande direktörens revisorens underskrifter

VoB Syd AB styrelse överlämnar föreliggande årsberättelse och bokslut till bolagstämman.

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats den 9 april 2020.