Granskningsrapport

Till årsstämman i VoB Syd AB

Vi, av Kommunförbundet Skåne och VoB Kronoberg utsedda lekmannarevisorer har granskat VoB Syd AB:s (org.nr 556650-4204) verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och konsortialavtal samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten har bedrivits i enlighet med årsstämmans uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet bedrivits utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Någon grund för anmärkning mot styrelsens eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte.