Vd och styrelseordförande har ordet

Bakgrunden till den lägre efterfrågan är framförallt den ekonomiskt ansträngda situationen i kommunerna. Nedgången i efterfrågan gäller generellt inom HVB-branschen och åtskilliga organisationer och företag har under de senaste två åren rapporterat om stora underskott, i vissa fall med omfattande omstrukturering och avveckling som konsekvens. Jämförelsevis befinner sig VoB således i en gynnsam situation, både avseende aktuellt läge och när det gäller utsikterna för framtiden, vilka bedöms som goda.

Under 2019 har bolaget främst fokuserat på befintliga verksamheter samt att etablera och stabilisera de enheter som startats under senare år. Några nya enheter har inte tagits i drift. Avvecklings- och omställningsarbetet avseende verksamheter med inriktning på ensamkommande asylsökande slutfördes under året då bolagets sista kvarvarade boende för målgruppen, Felixgården, avslutades i maj. Det kan därmed konstateras att VoB nu återgår till att fokusera på det som är bolagets grundläggande uppdrag, dvs att till ägarkommunerna tillhandahålla specialiserad vård- och behandlingsverksamhet med hög kvalité. Det innebär också att VoB:s verksamhet nu åter har en volym som motsvarar den som bolaget hade innan ett stort antal boenden startades för att bistå ägarkommunerna i deras omfattande mottagande av ensamkommande barn och unga, främst under åren 2015–2016.

Den generellt låga beläggningen och de ekonomiska underskotten ledde till att styrelsen under hösten beslutade att stänga Trollsjöns behandlingshem, vilken var den enhet som bedömdes ha störst ekonomiska svårigheter. Några undantag från den vikande efterfrågan och låga beläggningen kan noteras. Exempelvis hade Familjehuset i Hörby förhållandevis god beläggning under en stor del av året. Beläggningen ökade under hösten även vid Familjehuset i Alvesta. Vidare har Familjehemsresursen haft god efterfrågan. Vår förhoppning är att den positiva trenden med en viss uppgång i efterfrågan skall hålla i sig framöver, vilket även utfallet under inledningen av 2020 tyder på.

Styrelsen och bolagsledningen bedömer att det är strategiskt viktigt att bolaget inte minskar ytterligare i volym framöver. VoB skall därför under det kommande året fortsätta att utveckla och utöka utbudet i anpassning till kommunernas behov och förändrade förutsättningar. Bl.a. kompletteras bolaget utbudet med mer kostnadseffektiva insatser. Under 2019 utökades exempelvis lägenhetsboendet samtidigt som Familjehusen började erbjuda så kallade intensivutredningar. Under hösten 2020 kan det vidare bli aktuellt att starta en ny enhet.

VoB har under året fortsatt att utveckla dialogen med ägarkommunerna, för att inhämta uppgifter om kommunernas behov och önskemål och för att nå ut med information om verksamheten och pågående utvecklingsarbete. Ett nära samarbete med bolagets ägare och uppdragsgivare är avgörande för att skapa förutsättningar för att bolaget skall kunna tillhandahålla och utveckla relevant utbud till efterfrågad kvalitet.

VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras medlemskommuner, bolagets medarbetare och till samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under 2019.