Familjehuset i Alvesta

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan och beläggning var under året totalt sett mycket låg. Dock förbättrades beläggningen avsevärt under november och december. Sammantaget blev beläggningsutfallet 57 %, vilket är ett mycket svagare utfall jämfört med tidigare år och en kraftig avvikelse mot budget där målet var 85 %. Intäkterna är som en följd av detta också avsevärt lägre än budget. Tack vare omfattande besparingar kunde verksamheten minska sina kostnader och underskottet begränsas. Sammantaget redovisas verksamheten ett negativt resultat för året.

Kvalitet

Utfallet i genomförda kundenkäter, vilket redovisas nedan, visar att Familjehuset i Alvesta har fortsatt goda resultat. 95 % av kunderna anser att Familjehuset i Alvesta genomfört uppdraget i enlighet med vad som överenskommits. Även när det gäller de övriga frågorna är resultaten goda med 91 % respektive 90 % nöjdhet. Målen avseende svarsfrekvens uppnås emellertid inte, 63 % jämfört med målet 85 %, pga. svårigheter att få in enkäterna från socialtjänsten. I de 11 klientnöjdhetsenkäter som genomförts ger de tillfrågade ett genomsnittligt omdöme om 3,7 (skala 1–5). Svarsfrekvensen var 39 %. Målen avseende klientenkäterna uppnås därmed inte.

Verksamhetsutveckling

Under det gångna året påbörjades en omorganisering av verksamheten, dels relaterat till att verksamheten inte längre har platser för ensamplacerade barn, dels till den låga efterfrågan och svaga beläggningen som rådde under en stor del av året. Bemanningen minskades under hösten och verksamheten förändrade hur arbetet kring ärendena organiseras. Resultatet av genomfört utvecklingsarbete är att verksamheten nu är mer effektivt organiserad och bättre anpassad till efterfrågan, både avseende uppdragens inriktning och antalet ärenden. Verksamheten har under året arbetat vidare med att implementera miljöterapi, familjearbete (parsamtal) och med genomförandet av uppföljning via effektskattningar. Måluppfyllelsen i verksamheten avseende verksamhetsutveckling är sammantaget god.

Framtid

Under det kommande året skall den nya organisationen, med allt vad den innebär för nya scheman, roller och arbetssätt, implementeras. Vidare skall metodiken avseenden skriftliga utlåtanden och sammanställningar till socialtjänsten, utvecklas i syfte att höja såväl kvalitén som effektiviteten i arbetet i verksamheten.