Högelid

Beläggning och ekonomi

Högelid har under 2019 haft varierande efterfrågan. Inledningsvis var beläggningen relativt låg men situationen stabiliserades och förbättrades successivt. En tydlig topp var utfallet i oktober då enheten hade 107 % beläggning. Resultatet hamnade slutligen mycket nära beläggningsmålet, 82 % att jämföra med 83 % i budget. Även det ekonomiska resultatet för verksamhetsåret ligger strax under budgetmålet.

Kvalitet

Under 2019 har Högelid avslutat 32 ärenden och i 25 av dessa ärenden har ifylld kundenkät inkommit. Detta ger en svarsfrekvens på 78 %, vilket är något under målet om 85 %. Resultatet på genomförda enkäter är mycket positivt. 100 % av kunderna anser att Högelid genomfört uppdraget i enlighet med vad som överenskommits. Samtliga handläggare besvarar även fråga 2 och 3 i enkäten med ett ja. Målen nås således avseende samtliga frågeställningar. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga utfallet 4,2 (skala 1–5), att jämföra med målet om 3,5. Svarsfrekvensen är endast 35 %. Flertalet av bortfallen avseende klientnöjdhetsenkäter beror på att klientens placering avbrutits tidigare än förväntat.

Verksamhetsutveckling

Under året har hela personalgruppen arbetat intensivt med att implementera skattningarna ORS/SRS (FIT), vilket nu fungerar väl i verksamheten. Vidare har ytterligare skattningar använts, AUDIT, DUDIT och DUDIT-e, vilket har varit mycket positivt. Arbetet med ESTER, som mäter risk och skyddsfaktorer, har också fortsatt under 2019. Användandet av ovanstående skattningar på regelbunden basis gör att det sammanvägt finns goda möjligheter att utvärdera vården på Högelid.

Framtid

En viktig målsättning för Högelid är att producera utlåtanden med hög kvalité och tydliga bedömningar. Som ett led i detta arbete skall verksamheten under 2020 använda fler skattningar som skapar tydlighet i de skriftliga utlåtandena. Exempelvis skall SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire) användas i alla utlåtanden. Under hösten 2019 påbörjades även ett arbete med att använda skattningsverktyget Livets stege, vilket skall fortsätta under det kommande året.