Vittskövlegården

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan på enhetens platser har under året som helhet varit låg men en viss uppgång noterades under tredje tertialet. Sammantaget har det inkommit 34 förfrågningar till Vittskövlegården och Amra. En mindre andel av förfrågningarna var dock direkt riktade till Vittskövlegårdens målgrupp och ålderskategori . Enheten har för helåret ett beläggningsresultat om 60 % att jämföra med budgeterade 75 %.  Med anledning av den förhållandevis låga beläggningen har Vittskövlegården förändrat schemaläggningen och minskat bemanningen med en tjänst, vilket minskat personalkostnaderna. Enheten redovisar trots detta ett större underskott för 2019.

Kvalitet

Vittskövlegården har under 2019 haft åtta avslutade uppdrag. Trots att verksamheten arbetat aktivt med att få in kundenkäterna, där man bl.a. skickar upprepade påminnelser, är svarsfrekvensen mycket låg och målet nås inte.

Svaren från de handläggare som inkommit med enkäter är dock mycket positiva då utfallet är 100 % nöjdhet på samtliga tre frågeställningar. I genomförda klientenkäter är svarsfrekvensen betydligt bättre jämfört med föregående år, vilket har uppnåtts genom tydligare och mer etablerade rutiner. Målet om 85 % nås då samtliga utom en av de placerade ungdomarna besvarat enkäten, vilket motsvarar 87 %. Ungdomarna anger ett genomsnittligt omdöme om 3,9 (skala 1–5), vilket innebär att verksamheten även här når det uppsatta målet (3,5).

Verksamhetsutveckling

Under det gångna året har Vittskövlegården fortsatt att arbeta med förtydligandet av verksamhetens processer och vidareutvecklat arbetssätt och metoder. Utbildningar har genomförts avseende i HAP, CRU-i, Krishantering och CRA. Manualer för CRA och HAP har färdigställts. Vidare har enheten i samarbete med bolagets verksamhetsutvecklare fortsatt att implementera arbetet med beteendeskattningar. Under hösten certifierades verksamheten enligt standarden ISO 9001:2015.

Framtid

Vittskövlegården kommer under 2020 genomföra insatser för att bredda sitt utbud och samtidigt fördjupa sin specialiserade kunskap inom behandling och metodik. Exempelvis kommer en anställd att delta i Trappan-utbildning. Vidare kommer en medarbetare genomgå grundutbildning i familjebehandling med KBT-inriktning. Dessutom har en anställd under hösten 2019 påbörjat en steg 1 utbildning i KBT vilka kommer att fortsätta under 2020. Ytterligare ett viktigt mål för 2020 är att förbättra enhetens uppföljningsarbete och användandet av effektskattningar.