Amra

Beläggning och ekonomi

De samorganiserade verksamheterna, Amra och Vittskövlegården, har totalt tagit emot 34 förfrågningar varav en övervägande del har avsett önskemål om placering på Amra. Beläggningen har under året varit mycket varierande vid enheten men sammantaget bedöms den som jämförelsevis god. Beläggningsresultatet blev 73 % att jämföra med budgetmålet 85 %. Något som bidragit till att beläggningen inte når målet är att placeringarna har varit mer kortvariga under 2019 jämfört med tidigare. Verksamheten redovisar ett negativt ekonomiskt resultat.

Kvalitet

7 av 12 möjliga kundenkäter har inkommit från socialtjänsten, vilket motsvarar 58 %. Målet för svarsfrekvensen, som var 85 %, nås därmed inte. Målen avseende utfallet i svaren på de tre frågorna uppnås däremot då samtliga handläggare svarat att de är positiva till insatserna, dvs. 100 % kundnöjdhet. Även utfallet i genomförda klientenkäter är positivt då de unga som besvarat enkäten i genomsnitt ger omdömet 4,3 poäng (skala 1–5), vilket innebär att målet om 3,5 uppnås med god marginal. Svarsfrekvensen i klientenkäterna når dock inte målet om 85 % då utfallet blev 71 %.

Verksamhetsutveckling

Amra har under 2019 stabiliserat och utvecklat sin verksamhet inom flera olika områden som exempelvis metod, ärendehantering och effektmätning. Personalen har under året bl.a. genomgått utbildningar avseende behandlingsverktyg relaterat till missbruksvård, CRA och HAP. Ledning och personal har vidareutvecklat sin förmåga att kunna ta emot och hantera alla förfrågningar på ett effektivt och skyndsamt sätt. Arbetet med effektskattningar har fortsatt att utvecklas och genomförs nu systematiskt. Resultaten av de genomförda skattningarna visar på en betydande förändring hos flera av ungdomarna. Amra har under vidare året haft mycket fokus på arbetat med enhetens kvalitetsarbete, kärnprocesser och rutiner, bl.a. som en förberedelse inför certifieringen enligt ISO 9001, vilken erhölls under hösten.

Framtid

Amra kommer under 2020 göra motsvarande satsningar som Vittskövlegården avseende utveckling av utbud och kompetens. Exempelvis är planeringen att en personal skall medverka i Trappan-utbildning och två medarbetare i grundutbildning i familjebehandling med KBT-inriktning.  Eftersom Amra tar emot äldre ungdomar där missbruk kan vara en del av problematiken, kommer dessutom två medarbetare erbjudas utbildning i CRA (Community Reinforcement Approach). I syfte att öka efterfrågan och beläggning, kommer Amra tillsammans med Vittskövlegården att framarbeta utbildnings- och informationsmaterial, för att kunna presentera enheterna i olika forum och vid kontakter med socialtjänsten i kommunerna.