Lägenhets- och stödboendet

Beläggning och ekonomi

Verksamheten har inte uppnått beläggningsmålen enligt budget. Målet var 64 % beläggning och utfallet blev 40 %. Efterfrågan har tidvis varit god, där det funnits stort intresse både från klienter och handläggare. Samtliga som inkommit med förfrågan erbjuds studiebesök, vilket har varit mycket uppskattat. Flera av de tilltänkta placeringarna har dock inte godkänts i ansvarig nämnd, bl.a. på grund av att kommunens ansvariga anser att egna boendelösningar skall användas i första hand. Den svaga beläggningen innebär att intäkterna för året blev avsevärt lägre än budget. Enheten redovisar ett större underskott.

Kvalitet

Verksamheten hade 10 avslutade ärende under 2019. I dessa inkom 9 enkäter, dvs. en svarsfrekvens om 90 % att jämföra med målet 85 %. Samtliga, 100 %, uppdragsgivare angav på alla tre frågorna att de var nöjda med verksamhets insatser, vilket innebär att målen uppnås även här. Att uppdragsgivarna är nöjda märktes också, då tidigare genomförda ärenden resulterade i nya uppdrag från samma kommuner. Svarsfrekvensen när det gäller klientenkäter är 86 % (6 av 7), där målet var 80 %. Det genomsnittliga utfallet i ungdomarnas svar är mycket positivt, 4,9 på en skala 1–5. Också när det gäller klientenkäterna, nås således uppsatta mål.

Verksamhetsutveckling

Lägenhets- och stödboendet omorganiserades under hösten 2019. Verksamheten som tidigare bestod av två enheter, en i Eslöv och en i Kristianstad, är nu samorganiserad med en gemensam verksamhetschef. Stödboendets personal och verksamhetschef utbildades inför året i KASAM och arbetet med skattningar enligt denna modell infördes i inledningen av 2019. Fokus under 2019 har varit att implementera samt löpande följa upp och utveckla detta arbete. Verksamheten har vidare under året förankrat arbetssätt, rutiner och kärnprocess hos medarbetarna, vilket också var ett led i det förberedande arbetet inför att verksamheten under hösten certifierades enligt ISO 9001.

Framtid

Inför det kommande året, har bl.a. mål formulerats om att samtliga anställda i verksamheten skall genomgå miljöterapiutbildning. I arbetet med uppföljning av enhetens insatser, skall vidareutbildning i KASAM genomföras av de i personalgruppen, som ännu inte har den. Samtliga medarbetare skall senast under hösten 2020 ha påbörjat arbetet med att genomföra skattningar enligt KASAM. Vidare skall medarbetarna introduceras i och följa verksamhetens kärnprocess, som inarbetats i VoB:s applikation på intranätet.