Myra - Skyddat boende

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan och beläggning har varit varierande under 2019. Verksamheten har löpande genomfört flera marknadsföringsinsatser i form av exempelvis annonsering och utskick, i syfte att sprida kännedomen om verksamheten och öka efterfrågan. Efter en relativt svag inledning ökade beläggningen markant under sommaren och hösten. Sammantaget överträffar Myra beläggningsmålet i budget, som var 62 % och utfallet blev 71 %. Utfallet är mycket glädjande, även om beläggningen minskade något under december. Myra redovisar ett resultat som avviker positivt jämfört med budget och där intäkter och kostnader är i balans.

Kvalitet

Myra har under året mottagit 14 enkätsvar av 20 möjliga avslutade ärenden, vilket innebär en svarsfrekvens på 70 %. Målet nås därmed inte. Resultatet av inkomna enkäter är att 100% av handläggarna anser att uppdraget genomförts enligt överenskommelse medan utfallet avseende de övriga två frågorna är 92 %. Målen nås därmed på två av tre frågor. I de 15 klientenkäter som genomförts blev det genomsnittliga utfallet 4,7 (skala 1–5) vilket innebär att målet om 3,5 överträffas. Svarsfrekvensen för klientenkäterna var 75 %, vilket innebär att målet (85 %) inte nås. Sammantaget är utfallet avseende kvalitetsmålen vid Myra positivt.

Verksamhetsutveckling 

Myra har under sitt andra verksamhetsår fortsatt att arbeta med att utveckla enhetens metoder, arbetssätt och kompetens. Bl.a. har samtliga i personalgruppen genomgått i miljöterapiutbildning samt utbildning avseende ”våld i nära relationer”. Vidare har medarbetare deltagit i utbildning för risk- och skyddsbedömningar PATRIARK. Myra har som ett led i att utveckla och utöka samarbetet med uppdragsgivarna, genomfört ett samverksmöte med Kriscentrum, i en av ägarkommunerna. Personalgruppen har under året arbetat vidare med att implementera skattningsverktyget KASAM 13.

Framtid

Under det kommande året planeras vidare kompetensutvecklingsinsatser, bl.a. avseende utbildning i Trappan-metoden och i barnsamtal. I syfte att öka normmedvetenheten avseende jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, skall personalen vid Myra, utöver att delta i de gemensamma konferenser och utbildningsdagar som planeras inom VoB i övrigt, genomgå webbutbildning som ges av RFSL. Myra skall under 2020, fortsätta att utveckla arbete med skattningar. Samtliga inskrivna skall erbjudas att genomföra skattningar enligt KASAM 13. Eftersom efterfrågan på verksamhetens platser är mycket varierande över tid, skall arbetet med att marknadsföra verksamheten och utveckla samarbetet med kommunerna, även fortsättningsvis vara i fokus.