Familjehemsresursen

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan på Familjehemsresursen har varit mycket hög under året. Inte mindre än 186 förfrågningar har tagits emot. Många av dessa har dock gällt barn och ungdomar som har mycket omfattande problematik och som har varit svåra att matcha till rätt familjehem. Trots den mycket goda efterfrågan når verksamheten inte beläggningsmålet. Utfallet blev 55 % att jämföra med målet som var 75 %, vilket också innebär att enhetens intäkter är avsevärt lägre än budget. Tack vare avsevärt lägre kostnader jämfört med vad som budgeterats, redovisar verksamheten ett ekonomiskt överskott.

Kvalitet

Verksamheten har avslutat 45 uppdrag under året och i 34 av dessa har enkätsvar inkommit, vilket ger en svarsfrekvens om 76 % att jämföra med målet om 85 %. Kundnöjdheten är överlag god på de olika enkätfrågorna. Målet på den första frågan överträffas, då 100 % av handläggarna som besvarat enkäten, anger att verksamheten genomfört uppdraget enligt överenskommelse. Utfallet på de övriga två frågorna är 91 % och 88 %, vilket är strax över, respektive strax under satta mål. Verksamheten genomför även enkät för att mäta familjehemmens grad av nöjdhet när det gäller stödet från familjehemskonsulenterna. Verksamheten har fått tillbaka 10 enkäter av 16 möjliga, dvs. en svarsfrekvens om 63 %. Resultatet är 4,0 (skala 1–5) vilket innebär att målet om 3,5 överträffas och visar att familjehemmen är nöjda med samarbetet.

Verksamhetsutveckling

Under hösten 2019 utökade Familjehemsresursen sitt utbud med FamHem+, vilket är särskilt kvalificerade familjehem som tar emot placeringar av unga med mer omfattande social problematik än vad som normalt tas emot i familjehemsvård. Familjehemresursen sökte under året medel från Vinnova för att genomföra ett skolprojekt. Bidrag uteblev, men VoB beslutade att genomföra projektet med egen finansiering. Under höstterminen 2019, påbörjades den särskilda satsningen där familjehemmen får tillgång till verktyg och hjälp med att mer aktivt stödja den unges skolgång, vilket har fallit väl ut. Vidare har familjehemmen genomgått grundutbildning i miljöterapi.

Framtid

Under det kommande året, kommer arbetet fortsätta med att utveckla det nya inslaget i verksamhetens utbud, FamHem+, både avseende rekrytering av fler familjehem med särskild kompetens och avseende marknadsföring av tjänsten till kommunerna. Under 2020, kommer särskilda satsningar genomföras rörande kompetensutveckling av familjehemmen. Exempelvis kommer deltagande i utbildning inom miljöterapi och VNR (Våld i nära relationer) att erbjudas. Vidare är planeringen att två av familjehemskonsulenterna skall genomgå handledarutbildning.