Öppenvårdsteamet

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan på öppenvårdens tjänster var under inledningen av året relativt god, men antalet förfrågningar och uppdrag minskade kraftigt under sommaren och hösten. Teamet har arbetat intensivt med att marknadsföra verksamheten, exempelvis i form av utskick och utdelning av broschyrer, inlägg på VoB:s Facebook sida samt besök i olika kommuner för att skapa kontakter. Beläggningen har dock fortsatt varit låg och intäkterna är cirka 35 % lägre än vad som budgeterats. Enheten redovisar ett större underskott för 2019.

Kvalitet

Öppenvårdsteamet har avslutat 7 uppdrag under året och har fått in 3 enkätsvar. Svarsfrekvensen blir därmed 43 %. Målet om 85 %, uppnås inte. Kundnöjdheten i de svar som inkommit är mycket god på samtliga enkätfrågorna, då utfallet är 100 %, att jämföra med målen om 90–95 %. Utfallet avseende svarsfrekvens på klientenkäter är också 3 av 7 möjliga besvarade enkäter, vilket innebär att målet inte uppnås. Klienterna är liksom handläggarna nöjda till 100 %, då samtliga frågor i de genomförda enkäterna, besvarats med högsta poäng, dvs. ett genomsnittligt utfall på 5,0 (skala 1–5). Målet om 3,5 överträffas därmed.

Verksamhetsutveckling

Öppenvårdstemat har som nämnts ovan, framförallt fokuserat på att försöka etablera den nystartade verksamheten genom olika informations- och marknadsföringsinsatser. Verksamheten har också arbetat med att förtydliga hur arbetssätt, metoder och rutiner skall utformas och beskrivas. Öppenvårdsteamet bestämde sig under året för att i arbetet med effektutvärderingar, använda sig av FIT (ORS/SRS), KASAM 13 och livets Stege. Enheten har bl.a. genomgått utbildning i dessa olika skattningsverktyg. Hittills har dock öppenvårdsteamet i begränsad utsträckning genomfört skattningar och vidare implementeringsarbete kommer att genomföras under det kommande året.

Framtid

I planerna inför 2020 ligger att förtydliga verksamhetens rutiner och metoder, genom att inarbeta beskrivningar av dessa i VoB:s applikation för verksamheternas kärnprocesser. Vidare skall öppenvårdsteamet under det kommande året följa upp insatserna i varje ärende via skattningsverktygen KASAM 13 och Livet stege. Som ett led i att vidareutveckla kompetensen i teamet, planeras deltagande i utbildning i Trappan och i samtal med barn. Då öppenvårdsteamet under sitt första verksamhetsår haft förhållandevis låg efterfrågan och otillräcklig beläggning, behöver åtgärder genomföras under 2020 för att öka lönsamheten i verksamheten.