Utveckling

Strategiskt och långsiktigt mål:

Genom att noggrant följa utveckling och trender inom området, exempelvis när det gäller forskning, kompetens- och metodutveckling samt politiska och samhälleliga förändringar skall VoB verka proaktivt och initiera utvecklingsinsatser inom området. I dialog och nära samverkan med ägarkommunerna och med utgångspunkt från socialtjänstens behov, skall bolaget bedriva ett kontinuerligt utvecklingsarbete rörande verksamheternas utbud, kompetens och kvalité. I syfte att skapa förutsättningar för det långsiktiga utvecklingsarbetet skall bolagets lednings- och stödfunktioner avseende kompetens och arbetssätt, organiseras på ett sådant sätt att verksamheternas behov tillgodoses på effektivt sätt. Satsningar avseende metod- och kompetens-utveckling skall ske kontinuerligt. Metoder och arbetssätt skall vara väl utvecklade, tydligt formulerade och integrerade hos samtliga anställda. Planeringen för utvecklingsarbetet anges dels i de mål som formuleras i bolagets årliga övergripande verksamhetsplan, dels i mål och planer för respektive verksamhet.

Verksamhetsutveckling - Delmål för VoB 2020

Utbildningscentrum

VoB skall skapa ett utbildningscentrum som erbjuder ett återkommande och reguljärt tillgängligt utbud avseende utbildningar, konferenser och föreläsningar med utgångspunkt från kommunernas behov och beställningar. VoB:s utbildningscentrum skall även svara för att initiera och organisera internutbildningar, där egna resurser och kompetenser inom bolaget skall tillvaratas. Beskrivning av hur ett utbildningscentrum ska organiseras skall presenteras senast 2020-03-31.

Kommentar:
VoB:s utbildningscentrum har organiserats i enlighet med planeringen och kan erbjuda ett utökat utbud av utbildningar, vilka numera presenteras på VoB:s hemsida under egen rubrik. Under perioden har VoB:s utbildningscentrums exempelvis arrangerat TRAPPAN-utbildning via extern utbildare. Exempel på utbildningar i egen regi med interna utbildare är bl.a BBIC, Miljöterapi och ”Ett hem att växa i”. Genomförandet av utbildningar och temadagar har delvis påverkats av Coronapandemin, där några evenemang skjutits på framtiden och andra har genomförts via digitala lösningar.

Utredningar avseende förutsättningar för nya verksamheter

VoB ska i så hög utsträckning som möjligt kontinuerligt initiera utvecklingsprojekt och därigenom möta kommunernas behov av vårdplatser.

Under 2020 skall förutsättningarna för att utveckla verksamhet inom följande områden utredas:

- Ytterligare ett skyddat boende (Utredning klar mars 2020)

- HVB för ensamplacerade barn och unga med särskilt svår problematik. Eventuellt med inriktning på akutverksamhet. (Utredning klar november 2020)

- LSS-boende för unga med (neuro-) psykiatrisk problematik i kombination med social problematik. (Utredning klar maj 2020)

Kommentar:
-Genomförd utredning avseende skyddat boende för flickor och unga kvinnor, 16–23 år, resulterade i ett förslag om att VoB skall starta ett HVB med 10 platser med denna inriktning. Styrelsen beslutade i enlighet med förslag att verksamheten skall tas i drift under 2021. Verksamheten, Spira - Skyddat HVB, startade den 1 mars 2021. Ansvarig projektledare är VoB:s kvalitetsutvecklare.

- Utredningarna rörande barn och unga med särskilt svår problematik och unga med psykiatrisk problematik i kombination med social problematik har slagits samman till ett uppdrag eftersom målgrupperna och eventuell verksamhet som riktar sig till dem, överlappar varandra. Utredningen har genomförts och rapport med preliminärt förslag på verksamhet för barn med den aktuella problematiken i åldern 10–14 år, presenterades för styrelsen vid sammanträdet i december. Styrelsen beslutade att planeringsarbetet skall fortsätta enligt förslag med målsättningen att starta en HVB-verksamhet för den aktuella målgruppen under våren 2022. Definitivt beslut fattas vid sammanträdet i juni 2021.

Kompetensutveckling

Som ett led i att ytterligare utveckla insatsernas innehåll och kvalité skall arbetet med att höja kompetensen hos samtliga medarbetare i VoB inom området likabehandling och normmedvetenhet fortsätta under året.

Vidare skall utbudet och kvalitén utvecklas ytterligare när det gäller uppdrag där hot och våld är en del av problematiken. Fortsatt kompetensutveckling skall ske avseende VNR (våld i nära relationer) och våldsproblematik bland unga.

Kartläggning och utbildning gällande likabehandling och normmedvetenhet skall vara genomförda senast juni 2020. Plan för vidare kompetensutveckling inom området skall vara klar september 2020. Olika utbildningar rörande VNR, bl.a. i Trappan-metoden, skall genomföras under våren 2020.

Kommentar:
TRAPPAN utbildningen har genomförts under perioden. Avseende utbildning och temadag kring likabehandling och normmedvetenhet genomfördes den digitalt den i september 2020. Utbildningar i VNR genomfördes under hösten. Vidare anordnade VoB i december 2020 utbildning avseende insatser för personer som utövar våld.

Kärnprocesser

Verksamheternas kärnprocesser ska vara väl kända och inarbetade hos alla medarbetare i verksamheterna. Det under föregående år genomförda arbetet med att förtydliga och visualisera enheternas kärnprocesser skall utvärderas vid respektive enhet. Klart i maj 2020.

Kommentar:
Arbetet med att förtydliga och på intranätet visualisera verksamheternas kärnprocesser har genomförts enligt plan. Fortsatt uppföljning och utvärdering skedde under hösten 2020, vilket innebär att kärnprocesserna nu över lag bedöms vara väl implementerade och används aktivt i bolagets olika verksamheter.

Barnrättslagen – Implementering i VoB

Som ett led i att VoB ska vara ledande när det gäller utveckling och kvalitet inom socialtjänstområdet ska förändringar i lagstiftningen som berör barn och ungdomar vara väl kända av samtliga anställda. Riksdagen fattade 2018-06-13 beslut om att Barnrättslagen ska träda i kraft 2020-01-01, vilket innebär ett ökat fokus på alla barns rättigheter. Som ett delmål för 2020 kommer VoB att genomföra insatser i syfte att öka kunskapen om den nya lagen och dess konsekvenser för bolagets verksamhet, samt utarbeta arbetssätt och rutiner för genomförande av Barnkonsekvensanalyser inför beslut som fattas i VoB. Klart: 2020-12-31

Kommentar:
Genomgång och visning av informationsfilm om barnkonventionen och barnrättslagen har genomförts i ledningsgruppen. Verksamhetscheferna har under året genomfört motsvarande genomgång med sina arbetsgrupper. Vidare har en så kallad barnchecklista framarbetats att använda vid beslut i styrelsen och vid ledningsmöten.