Personal

Strategiskt och långsiktigt mål:

För att kunna rekrytera och behålla kvalificerade och engagerade medarbetare som har kunders, klienters och företagets bästa för ögonen krävs en målmedvetenhet från ledningens sida när det gäller organisering, rekrytering, personalvård och kompetensutveckling. En långsiktig rekryteringsplan och metoder om kompetensbaserad rekrytering är viktiga delar i detta arbete.

För att uppnå ovanstående handlar det ytterst om att kvalitetssäkra bolagets rekryteringar och att i processen verka för att diskriminering undviks. Tack vara att nytt HVB planerades kunde ansvariga vid intervjuer av sökande till verksamheten pröva en ny framtagen rekryteringsmodell. Utfallet var positivt men det konstaterades även att det finns en del förbättringsområden. I övrigt har det varit mycket få externa rekryteringar till tjänster i VoB under året. Endast tre rekryteringar har genomförts varför implementeringen och fortsatta uppföljningar och utveckling av metoden behöver ske under kommande år.  En delförklaring till att så få rekryteringar genomförts är att det ekonomiska läget i bolaget inneburit att vakanta tjänster vid behov ersatts med vikarier.


Företagskulturen och arbetsmiljön ska präglas av en hög grad av delaktighet, ömsesidig respekt och tillit där arbetsglädje och laganda uppnås samt möjligheter till utveckling i arbetet ges. VoB skall erbjuda en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats där risker för ohälsa, arbetsrelaterad ohälsa och sjukfrånvaro förebyggs.

I genomförda medarbetarundersökningar samt enkäter, som används vid avslutning av anställning, framgår tydligt att personalen upplever att VoB har en kultur och arbetsmiljö som präglas av en hög grad av delaktighet och ömsesidig respekt. Inriktningen i ledarskapet, både på lokal och övergripande nivå, är en avgörande faktor för att detta har kunnat åstadkommas.

VoB erbjuder anställda att genomföra hälsoprofilbedömning och har en väl tilltagen friskvårdsersättning, vilket är olika medel i arbetet med att uppnå en sund och hälsosam arbetsplats. Särskilda aktiviteter som anordnades under året var bland annat en stegtävling, som genomfördes med mycket bra uppslutning. 92 medarbetare deltog från samtliga verksamheter och reflektioner från VoB:s medarbetare var att detta var mycket positivt, särskilt i det läge som bolaget befann sig i, med tanke på pandemin. Planeringen var att en uppföljning genom en halvdagsutbildning på temat ”personlig hållbarhet” skulle genomföras. Denna dag sköts dock på framtiden på grund av pandemin. Motsvarande gäller för den planerade ”boostingdagen”, där samtliga medarbetare i bolaget skulle samlats för att arbeta kring värderingar och förhållningssätt i VoB. Förhoppningen är att dagen skall kunna genomföras under hösten 2021 förutsatt att situationen avseende pandemin tillåter det.


Ingen anställd i VoB ska bli diskriminerad, kränkt eller utsatt för sexuella trakasserier. Lönenivåer och arbetstider är andra faktorer som är strategiskt betydelsefulla att beakta. 

 Ett av VoB:s övergripande mål för 2020 var att öka våra kunskaper om likabehandling och normmedvetenhet. Under året genomfördes därför en undersökning och kartläggning avseende likabehandling med utgångspunkt från diskrimineringslagens grunder och områden: ”Arbetsförhållanden, Lön- och anställningsvillkor, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och utbildning samt möjlighet att förena arbete och föräldraskap.”

Resultatet sammanställdes både per verksamhet och på bolagsövergripande nivå. Uppföljning av de olika områdena genomfördes på samma sätt. Några förbättringsområden och resultat att uppmärksamma berör bland annat lön- och anställningsvillkor liksom kompetensutveckling där översyn över nuvarande riktlinjer och policydokument kan behöva ske. Synpunkter omkring möjlighet att förena arbete och föräldraskap var också en del i detta.

Sammantaget var resultatet på bolagsövergripande nivå mycket positivt med ett utfall på 8,4 (skala 1-9).


Ytterligare ett led i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att samtliga nyanställda får introduktion och internutbildning av god kvalité. Personal och ledning skall erbjudas möjlighet till utveckling och kontinuerlig vidareutbildning. 

Normalt sett genomförs introduktionsutbildningar i VoB vid tre tillfällen under året varav en avser introduktion av sommarvikarier. Den sistnämnda var den enda introduktion som genomfördes under året, vilket skedde via video. Som konstaterats ovan var det mycket få rekryteringar under året och ytterligare gemensamma introduktionsdagar var därför ej aktuellt.

Respektive verksamhetschef ansvarar för egen personals kompetensutveckling och upprättar planer för sina medarbetare och tar vid behov hjälp av utvecklingsavdelningen och personalchef.

När det gäller ledarutveckling inom VoB har översyn av kravspecifikation (mål- och arbetsbeskrivning) gällande chef- lednings- och stabsfunktioner genomförts. Som ett led i framtagande av en utbildningsplan och kompetensutvecklingsprogram genomfördes under december månad intervjuer och kartläggning med de anställda cheferna och stabspersonerna. Fokus låg både på strategiskt ledarskap, på övergripande nivå, och på personligt ledarskap. Planeringen inför ett genomförande av en ledarutvecklingsinsats fortsätter under våren 2021.

Personal – nyckeltal för verksamhetsåret: 

Personalmål 

Mål (%) 

Utfall (%)

3.1 Total sjukfrånvaro

5,7

8,48

3.2 Korttidssjukfrånvaro (dag 1 – 14)

3,0

3,46

3.3 Användning av friskvårdsbidraget

75

58

3.4 Maximal personalomsättning

15

6,3

Total sjukfrånvaro, utveckling senaste 4 åren:

Den totala sjukfrånvaron är hög. Förutom att detta till viss del kan härledas till pandemin så är ytterligare en förklaring att vi fortsatt, i ett par verksamheter, har några långvariga rehabiliteringsärenden, vilka bolaget arbetar med.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs årligen upp inom respektive verksamhet som därefter sammanställs för bolaget som helhet. När det gäller pandemin så var VoB tidigt ute med att förebygga, informera, framarbeta och införa riktlinjer, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Särskilda riskbedömningar och handlingsplaner har även upprättas lokalt vilket också gjorts med avseende på klientperspektivet utifrån VoB:s övergripande riktlinjer.

Sammanfattningsvis har VoB klarat sig mycket bra ur smittspridningssynpunkt då inga indikationer på att anställda som blivit sjuka, har blivit smittade på arbetsplatsen. Pandemin har på olika sätt ställt krav och inneburit utmaningar för VoB.s medarbetare i verksamheterna, som behöver utföra arbetet på plats. Personalen har trots pandemin lyckats med att planera aktiviteter såsom möten och besök på alternativa sätt. I takt med nya rekommendationer har anställda med administrativa uppgifter i möjligaste mån arbetat hemifrån.


När det gäller nyttjandet av friskvårdbidraget ser vi att det minskat under året, vilket delvis kan bero på pandemin då bland annat tillgången till gym och andra träningsanläggningar varit begränsad. Verksamhetschefer motiverar sina medarbetare till att genomföra hälsoprofilbedömning med fokus på livsstil och yrke liksom uppmuntrar till friskvårdsaktiviteter kontinuerligt.

Under året har 24 personer slutat i VoB och av dessa är det 16 personer (66%) som sagt upp sig. Vid två tillfällen rör det sig om att provanställning upphört.  Övriga anställningar som avslutats avser pension, arbetsbrist liksom uppsägning pga. personliga skäl (sjukdom).Liksom tidigare år uppmuntras personer som slutar sin anställning att besvara en enkät – ”anställning upphör”. Syftet är att fånga upp synpunkter från medarbetare för att kunna använda det i arbetet med att utveckla den lokala verksamhetens kvalitet inom olika områden men även på bolagsövergripande nivå.  Sammanställning över resultatet nedan visar på stor nöjdhet inom samtliga områden. (Värdet inom parentes avser föregående år.)

 

Medelvärde per område (skala 1–5)

Arbetsuppgifter: 4,6 (4,2)

Samarbete/gemenskap: 4,2 (4,0)

Ledarskap:  4,4 (3,8)

Arbetsmiljö: 4,3 (4,0)

Utvecklingsmöjligheter: 4,3 (4,1)                 

Allmänna villkor: 4,0 (3,8)

Totalt medelvärde: 4,3 (4,0)