Räkenskapsåret och måluppfyllelse

Årets resultat

 VoB redovisar för helåret 2020 ett rörelseresultat om 4 474 tkr mot budgeterat 3 358 tkr. I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning av Lokförarvägen, med + 4 775 tkr. Exklusive engångspost, uppgår rörelseresultatet till – 301 tkr vilket är - 3 659 tkr lägre vid jämförelse mot budgeterat resultat. 2019 års rörelseresultat var ett underskott – 5 436 tkr.

Övergripande budgetmål för 2020 var 77,8 % beläggning. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 59,3 %.  

Målet för fakturerade avgifter vid samtliga verksamheter var 104 501 tkr. Målet uppnåddes inte då utfallet blev 92 336 tkr.

Främsta förklaringen till den negativa avvikelsen avseende fakturerade avgifter är att de flesta av bolagets enheter inte nådde upp till budgeterade intäkter.

Måttet personalkostnadseffektivitet – personalkostnader i förhållande till omsättning - avser att mäta verksamheternas förmåga att anpassa bemanningen till verksamhetens totala volym. Målet är att personalkostnaderna ska understiga 75 %. Målet uppnåddes då resultatet blev 73 %.

Rörelsemarginal

Rörelsemarginalen för 2020 blev 4,54 % (-5,19 %). Målet för året var 3,21 %.
I resultatet ingår engångspost, reavinst vid fastighetsförsäljning.

Finansiell ställning

Bolagets finansiella ställning förstärktes något under verksamhetsåret 2020. Justerat eget kapital ökade med

3 673 tkr till 88 126 tkr (84 453 tkr). Bolaget har, tack vare årets och tidigare års positiva utfall, en fortsatt stark finansiell ställning, vilket är mycket viktigt med tanke på osäkerheten under det kommande året avseende kommunernas efterfrågan på bolagets tjänster.

Soliditeten på balansdagen uppgår till 86,8 % (86 %)

Investeringarna under året har uppgått till 760 tkr och fördelar sig enligt följande:


Inventarier och fordon


Fordon


760

tkr

760

tkrFlerårsjämförelse*
Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
BELOPP I SEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning, tkr 92 336 103 104 793 257 135 586 549 179 318 131 188 026 161
Resultat efter finansiella poster, tkr 4 843 009 -4 348 355 2 712 784 22 511 075 20 251 413
Resultat av nettoomsättningen, % 5,24 -4,14 2 12,55 10,77
Balansomslutning, tkr 101 520 168 98 573 986 105 130 031 110 895 885 90 860 690
Soliditet, % 86,80 85,55 83,42 77,23 75
Avkastning på eget kapital, % 5,61 -5,05 3,12 29,27 33,59
Avkastning på totalt kapital, % 4,84 -4,23 2,52 22,32 25,24
Kassalikviditet, % 577,96 819,67 435,68 331,67 320,57
Förändringar i eget kapital
AKTIEKAPITAL ÖVRIGT BUNDET EGET KAPITAL ÖVRIGT FRITT EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT SUMMA FRITT EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång 8 000 000 64 475 057 -313 881 64 161 176
Resultatdisp. enl. beslut av
Årsstämma - -313 881 313 881
Årets vinst - 2 776 306 2 776 306
Belopp vid årets utgång 8 000 000 64 161 176 2 776 306 66 937 482
Resultatdisposition
Förslag till disposition av bolagets vinst.
TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR
Balanserad vinst 64 161 176
Årets vinst 2 776 306
66 937 482
STYRELSEN FÖRESLÅR ATT
I ny räkning överföres 66 937 482
66 937 482
Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.