VD och styrelseordförande har ordet

Verksamhetsåret 2020 blev ett annorlunda och bekymmersamt år för VoB då det, precis som för samhället i övrigt, kom att präglas av Coronapandemin. I skrivande stund, lite drygt ett år efter att pandemin bröt ut, är vi fortfarande mitt i den utan möjlighet att överblicka de slutgiltiga konsekvenserna. Det är dock glädjande att kunna konstatera att bolagets verksamheter hittills i relativt begränsad utsträckning drabbats av direkt smitta. Bolaget vidtog på ett tidigt stadium olika åtgärder för att begränsa smittspridningen. VoB:s verksamheter har exempelvis endast genomfört resor och fysiska möten när dessa bedömts som absolut nödvändiga. I likhet med många andra organisationer har VoB under pandemin i hög grad övergått till att hålla möten och konferenser via video. VoB har tack vare den internt mycket begränsade smittspridningen kunnat bedriva kärnverksamheten, dvs HVB, skyddat boende, familjehem och stödboenden, på ett i huvudsak oförändrat sätt. Kommunerna har därmed erbjudits ordinarie utbud samtidigt som utvecklingsarbetet i bolaget har kunnat fortsätta.

Under 2020 har VoB bland annat förstärkt möjligheterna att kunna erbjuda stabila vårdkedjor. Bolagets lägenhets- och stödboende kan exempelvis erbjuda kvalificerad eftervård, efter placering i familjehem eller på HVB, innan den unge är redo för ett helt självständigt boende. Vi har vidare inlett ett utvecklingsarbete där våra Familjehus planerar att kunna erbjuda eftervård i öppna former och därigenom kunna begränsa vårdtiden på HVB och samtidigt säkerställa att genomförda insatser för familjerna får stabil och långsiktig effekt. Under året har VoB dessutom utvecklat sitt utbud av utbildningar och konferenser via bolagets utbildningscenter. Vidare har planerings- och förberedelsearbete genomförts för start av en ny verksamhet Spira - Skyddat HVB för flickor och unga kvinnor. Verksamheten startade den 1 mars 2021.  

Efter en mycket positiv inledning av året med god beläggning och positivt ekonomiskt resultat följde en tydlig nedgång i efterfrågan och låg beläggning vid de flesta enheter, en situation som sedan varade under hela året. Nedgången sammanfaller i tid med utbrottet och spridningen av pandemin. Aktiviteten i samhället har generellt minskat under pandemin vilket alltså även förefaller ha påverkat den kommunala socialtjänstens behov av placeringar. Med anledning av den låga beläggningen och de kraftigt minskade intäkterna har bolaget under året genomfört så kallade korttidspermitteringar samt ansökt och erhållit statlig ersättning för dessa. Omfattande besparingar samt en engångsintäkt, reavinst vid fastighetsförsäljning, innebär att ett positivt ekonomiskt resultat kan redovisas för året, trots de svaga intäkterna.

Under året har en närmare dialog utvecklats med ägarna, dvs med de politiska företrädarna för Skånes Kommuner (f.d. Kommunförbundet Skåne) samt Kommunalförbundet VoB Kronoberg. Exempelvis har flera så kallade ägarsamråd genomförts. Syftet är att på detta sätt uppnå en tydligare styrning samt åstadkomma ett mer övergripande samarbete med ägarnas medlemskommuner, vilka är VoB:s prioriterade kunder. Ett nära samarbete med bolagets ägare och med uppdragsgivarna i medlemskommunerna är avgörande för att skapa förutsättningar för att bolaget skall kunna tillhandahålla och utveckla ett relevant utbud.

VoB:s styrelse och VD riktar ett varmt tack till ägarna och deras medlemskommuner, bolagets medarbetare och till samarbetspartners för det vi tillsammans har åstadkommit under de särskilda omständigheter som gällde under verksamhetsåret 2020.


Malmö/Växjö den 2021-03-31

Magnus Carlberg                                                     Niels Elvhammar

Ordförande                                                               Verkställande direktör