Nyckeltal och Statistik 2020

Beläggning och ekonomi

Budgeterad genomsnittlig beläggning vid verksamheterna inför verksamhetsåret var 77,8 %. Det genomsnittliga utfallet blev 59,3 % (63 %). Variationerna är stora mellan de olika enheterna, som lägst 29 % och högst 78 %. Omsättningen vid HVB-enheterna var 70 677 tkr (76 274 tkr). Familjehemsresursen omsatte under året 12 854 tkr (11 664 tkr). Omsättningen vid Lägenhets- och stödboendet i var 4 042 tkr (3 100 tkr) och vid Myra Skyddat boende, 3 178 tkr (5 713 tkr).

Statistik - målgrupper och uppdrag

Statistik sammanställs årligen avseende vilka kategorier av målgrupper och uppdrag som verksamheterna tagit emot. Nedan redovisas ett urval av uppgifter från 2020 rörande samtliga enheter. Inom parentes anges 2019 års uppgifter.


Antalet avslutade uppdrag (individer) vid VoB:s verksamheter, var 275 (301). Av dessa var 51 placerade på tonårsenheterna, 159 vid barn- och familjeenheterna, 30 inom Familjehemsresursen, 10 inom lägenhets och stödboendet samt 25 vid Myra - skyddat boende.

Nyckeltal:

  • 36 (37) % barn under 12 år
  • 32 (37) % ungdomar 12-20 år 
  • 32 (26) % över 20 år 
  • 12 (12) % placerades akut. 
  • 32 (32) % var utredningsuppdrag 
  • 23 (21) % var behandlingsuppdrag
  • 30 (29) % var skydd och stöd
  • 21 (19) % var placeringar enligt LVU 
  • Medelvårdtiden var 168 dagar (150) 

Det kan konstateras att det är frågan om mindre eller inga förändringar jämfört med föregående år.