Balansräkning

Belopp i SEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 10 4 182 351 5 102 505
Förbättringsarbeten annans fastighet 11 1 710 685 2 355 301
Inventarier, verktyg och installationer 12 1 582 474 1 588 079
7 475 510 9 045 885
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 37 389 577 -
-
Summa anläggningstillgångar 44 865 087 9 045 885
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 8 313 384 15 084 650
Fordringar hos koncernföretag 48 699 48 074
Aktuell skattefordran 216 281 955 091
Övriga fordringar 125 551 10 290
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 567 409 2 266 552
11 271 324 18 364 657
Kassa och bank 19 45 383 757 71 163 444
Summa kassa och bank 45 383 757 71 163 444
Summa omsättningstillgångar 56 655 081 89 528 101
Summa tillgångar 101 520 168 98 573 986
Belopp i sek Not 2020-12-31 2019-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 15 8 000 000 8 000 000
8 000 000 8 000 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 64 161 176 64 475 057
Årets resultat 2 776 306 -313 881
66 937 482 64 161 176
Summa eget kapital 74 937 482 72 161 176
Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 16 16 190 103 14 981 103
Ackumulerade avskrivningar utöver plan 590 034 509 324
Summa obeskattade reserver 16 780 137 15 490 427
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 090 465 1 562 698
Övriga skulder 2 278 391 2 505 583
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 5 433 693 6 854 102
Summa kortfristiga skulder 9 802 549 10 922 383
Summa eget kapital och skulder 101 520 168 98 573 986