Kassaflödesanalys

Belopp i sek NOT 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 4 474 156 -5 436 178
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet 18 -3 590 610 1 417 773
Erhållen ränta m.m. 64 407 1 125 079
Erlagd ränta - 607 -37 256
Betald inkomstskatt -38 183 974 104
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 909 163 -1 956 478
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet
Minskning/ökning av kundfordringar 6 770 641 -137 397
Minskning/ökning av fordringar -416 118 2 868 881
Minskning/ökning av leverantörsskulder 527 767 -958 612
Minskning/ökning av kortfristiga skulder -1 647 601 -1 249 078
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 143 852 -1 432 684
Investeringsverksamheten
Förvärv av byggnader och mark 10 - -82 726
Försäljning av byggnader och mark 5 500 000 -
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 12 -759 615 -216 400
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer 420 600
Förvärv av långfristiga värdepapper 13 -37 389 577 -
Utdelning från långfristiga värdepapper 7 305 053 -
Försäljning av räntefonder 37 759 826
Kassaflöde från investeringsverksamheten -31 923 539 37 460 700
Förändring av likvida medel -25 779 687 36 028 016
Likvida medel vid årets början 71 163 444 35 135 428
Likvida medel vid årets slut 19 45 383 757 71 163 444