Noter

Allmänna upplysningar

Not 1 – Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Försäljning av tjänster redovisas löpande och månadsvis. ­Försäljningen redovisas netto.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.


Följande nyttjandeperioder tillämpas Antal år
Byggnader 25–60
Förbättringsarbeten annans fastighet 10
Inventarier, bilar 5

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på betydande komponenter när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. För byggnader har fördelning i komponenter gjorts enligt följande:

  • Stomme och grund
  • Värme och sanitet
  • Fasad, inkl. fönster
  • Yttertak
  • Inre ytskikt och vitvaror
  • El
  • Ventilation 

Vid tidpunkten för övergång till K3 2013-01-01, har analysen baserats på en teknisk inventering av byggnadens fysiska skick. 

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Upplysningar till enskilda poster

Not 2 – Nettoomsättning

Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren
Belopp i sek 2020 2019
Vårdavgifter 90 259 296 102 359 166
Övriga tjänster 2 076 807 2 434 091
92 336 103 104 793 257


Not 3 – Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag
Belopp i sek 2020 2019
Vinst vid avyttring av anläggningstillgång 172 074 223 833
Erhållna lönebidrag 291 225 -
Försäkringsersättningar - 61 400
Vinst vid överlåtelse av verksamhet 4 775 642
Ers höga sjuklönekostnader 925 627 231 930
6 164 568 517 163


Not 4 – Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare

Belopp i sek 2020 2019
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till 6 767 355 7 680 541


Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
Belopp i sek 2020 2019
Inom ett år  8 244 231 6 552 260
Mellan 2 till 5 år 13 190 744 8 675 710
Senare än 5 år 221 918 -
Totalt 21 656 893 15 227 970

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. De operationella leasingavtalen utgörs i huvudsak av leasing av fastigheter och lokaler med kontraktstid på mellan ett och sex år, samt bilar med en kontraktstid på i snitt tre år.  All operationell leasing avser minimileaseavgifter enligt icke uppsägningsbara operationella leasingavtal. Det finns inga materiella underleasingavtal, inga väsentliga rörliga avgifter, inga förnyelse- eller köpoptioner, indexklausuler eller begränsningar genom leasing arrangemangen.


Not 5 – Ersättning till revisorer

Belopp i SEK 2020 2019
Revision
Revisionsuppdrag 83 595 128 045
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag    9 369 -
92 964 128 045
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.


Not 6 – Personal

Antal (st) 2020 2019
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 116 134
varav kvinnor 95 105
varav män 21 29
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 2 156 386 2 160 014
2 156 386 2 160 014
Övriga anställda:
Löner och ersättningar 49 604 671 58 046 442
Pensionskostnader 2 784 060  3 216 318
52 388 731 61 262 760
Sociala kostnader 15 741 265 19 315 911
Summa styrelse och övriga 70 286 382 82 738 685
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter 8 8
varav kvinnor 4 4
varav män 4 4
Antal övriga befattningshavare inkl. VD 12 11
varav kvinnor 10 9
varav män 2 2

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.


Not 7 – Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Belopp i sek 2020 2019
Återinvesterad utdelning 305 053 1 081 453
305 053 1 081 453

Not 8 – Övriga ränteintäker och liknande resultatposter

BELOPP I SEK 2020 2019
Räntor 64 407 43 626
64 407 43 626

Not 9 – Skatt på årets resultat

Belopp i sek 2020 2019
Aktuell skatt –776 993 -
–776 993 -
Procent Belopp Procent Belopp
Avstämning av effektiv skatt
Resultat före skatt 3 553 299 -313 881
Skatt enligt gällande skattesats 21,40% -760 406 -21,40 % 67 171
Ej avdragsgilla kostnader 0,02% -566 6,54% -20 527
Ej skattepliktiga intäkter 0,00% 7 -0,11% 345
Schablonintäkt periodiseringsfond 0,45%% -16 030 6,63% -20 802
Tillägg på återförd periodiseringsfond 0,00% - 8,34% -26 187
Avrundningsdifferens 2 -
Redovisad effektiv skatt 21,87% -776 993 0,00 %


Not 10 – Byggnader och mark

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 756 516 6 694 911
Inköp - 82 726
Försäljningar/utrangeringar -1 018 935 -21 121
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 737 581 6 756 516
Ingående avskrivningar - 1 654 010 -1 457 372
Försäljningar/utrangeringar 294 576 9 545
Årets avskrivningar -195 796 206 184
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 555 230 -1 654 011
Utgående redovisat värde 4 182 351 5 102 505
Redovisat värde byggnader 4 182 351 5 102 505
4 182 351 5 102 505


Not 11 – Förbättringsarbeten på annans fastighet

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 6 450 536 6 450 536
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 450 536 6 450 536
Ingående avskrivningar - 4 095 235 -3 450 624
Årets avskrivningar -644 616 -644 611
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 739 851 -4 095 235
Utgående redovisat värde 1 710 685 2 355 301


Not 12 – Inventarier, verktyg och installationer

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 462 387 5 615 987
Inköp 759 615 216 400
Försäljningar/utrangeringar -696 000 -370 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 526 002 5 462 387
Ingående avskrivningar -3 874 308 -3 688 907
Försäljningar/utrangeringar 444 731 316 000
Årets avskrivningar -513 951 -501 401
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 943 528 -3 874 308
Utgående redovisat värde 1 582 474 1 588 079


Not 13 – Andra långfristiga fordringar

Belopp i sek Nom. Värde Antal 2020-12-31 Antal 2019-12-31
Räntefonder
Carnegie Corp Bond D 100 86 710 9 055 053 - -
Case Safe Play 100 33 127 4 591 000 - -
Simplicity Global Corp. 100 36 297 4 523 078 - -
Simplicity Likviditet 100 45 198 5 050 000 - -
Spiltan Räntefond Sv. 100 45 357 5 120 446 - -
37 389 577 -
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående räntefonder till 37 204 724 kronor.


Not 14 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda hyror 1 062 539 1 206 530
Förutbetalda försäkringspremier 436 213 227 353
Förutbet. hyrda lokaltillbehör 21 851 25 473
Förutbet. serviceavtal data 376 639 393 746
Övriga förutbetalda kostnader och uppl. intäkter 670 167 413 450
2 567 409 2 266 552


Not 15 – Upplysningar om aktiekapital

Antal (st) Antal aktier Kvotvärde/Aktie
Antal/värde vid årets ingång 8 000 1 000
Antal/värde vid årets utgång 8 000 1 000


Not 16 – Periodiseringsfond

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Periodiseringsfond 2015 1 450 103 1 450 103
Periodiseringsfond 2016 6 072 000 6 072 000
Periodiseringsfond 2017 6 209 000 6 209 000
Periodiseringsfond 2018 1 250 000 1 250 000
Periodiseringsfond 2020 1 209 000 -
16 190 103 14 981 103


Not 17 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner 1 731 056 1 648 457
Upplupna semesterlöner 3 125 477 3 251 386
Avräkning särskild löneskatt pensionskostnad - 881 789
Övriga upplupna kostnader och förutb. intäkter 577 160 1 072 470
5 433 693 6 854 102


Not 18 – Justering för poster som inte ingår kassaflödet

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Avskrivningar 1 354 363 1 352 197
Nedskrivet värde anläggningstillgångar - 7 813
Vinst vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 4 944 973 -
Förlust vid försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 57 763
- 3 590 610 1 417 773


Not 19 – Likvida medel

Belopp i sek 2020-12-31 2019-12-31
Kassa och bank 45 383 757 71 163 444
45 383 757 71 163 444


Not 20 – Disposition av vinst eller förlust

Förslag till disposition av bolagets vinst.

Belopp i sek
Till årsstämmans förfogande står 
Balanserad vinst 64 161 176
Årets förlust 2 776 306
66 937 482
Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres 66 937 482
66 937 482


Not 21 – Ställda säkerheter

Bolaget har inga ställda säkerheter under 2020. 


Not 22 – Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.