Granskningsrapport för VoB Syd AB, år 2020

Till årsstämman i VoB Syd AB

 Orgnr. Nr 556550-4204 

Till fullmäktige i Växjö Kommun och Kommunförbundet Skåne 

Vi, av Kommunförbundet Skåne och VoB Kronoberg utsedda lekmannarevisorer, har granskat VoB Syd AB:s verksamhet. 

Styrelse och VD svarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bolagsordning och konsortialavtal samt efter de föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Lekmannarevisorernas ansvar är att granska om bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt pröva den interna kontrollen och om verksamheten bedrivits i enlighet med årsstämmans uppdrag och mål samt efter de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning och prövning.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet i allt väsentligt har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer därtill att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. 

Vi bedömer att bolagets verksamhet har bedrivits utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. 

Någon grund för anmärkning mot styrelsen eller verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. 

Malmö/Växjö 

___________________________________

Lisbeth Göranson

Av Kommunförbundet Skåne utsedd
Lekmannarevisor  

Lisbeth Göranson digital underskrift

___________________________________

Carl Geijer

Av VoB Kronoberg utsedd
Lekmannarevisor  

Carl Geiger digital underskrift