Det kommande året 2021

Som framgår av vad som beskrivits ovan söker kommunerna allt oftare andra lösningar och insatsformer än placering på HVB och liknande boenden. Bolagets bedömning inför 2021 är att ett behov av insatser i heldygnsvård kommer att finnas även framöver, men då främst rörande unga med särskilt omfattande behov och svårigheter och barnfamiljer där yngre barn far illa. Fortsatt genomlysning av bolagets organisation, utbud, roller och ansvarsfördelning kommer därför att ske även under det kommande året. Det kan inte uteslutas att bolaget under 2021 behöver omstrukturera verksamhet där utbudet inte i tillräcklig grad motsvarar kommunernas behov och efterfrågan. Samtidigt anser bolagets styrelse och ledning fortsatt att det är strategiskt viktigt att bolaget inte minskar ytterligare i volym.

I mars 2021 startade bolaget i dialog med ägarnas medlemskommuner, ett nytt skyddat boende, Spira. Vidare planeras en ny tjänst, utredningskonsult att inrättas till hösten 2021. Under hösten kommer även planering att genomföras avseende ytterligare en HVB-verksamhet med inriktning på unga med omfattande behov, förutsatt att styrelsen fattar beslut enligt framlagt preliminärt förslag. Eventuell start av den sistnämnda verksamheten är sannolikt aktuellt först under våren 2022. Parallellt med dessa planer skall arbetet med att komplettera utbudet med mer kostnadseffektiva insatser i gränslandet mellan öppenvård och behandlingshem fortsätta.

VoB avser att fortsätta att utveckla samarbetet med socialtjänsten i kommunerna. Ett viktigt led i detta arbete är den tidigare nämnda ägardialogen, där förhoppningen är att denna skall ge förutsättningar för en mer samordnad och övergripande samverkan mellan bolaget och medlemskommunerna i Skåne och Kronoberg. Vidare skall arbetet med att informera om och marknadsföra bolagets verksamheter via sociala medier, annonser, blogg och hemsida att fortsätta att utvecklas och utökas under 2021. VoB kommer således även under 2021 att anordna aktiviteter av olika slag för att utveckla dialogen och samverkan med socialtjänsten samt stärka VoB:s varumärke. VoB:s utbildningscenter, som kan erbjuda olika utbildningar, konferenser och seminarier, såväl externt som internt, är också ett viktigt inslag i detta arbete. Med anledning av fortsatt pandemi kommer en del av dessa aktiviteter att ske digitalt även under 2021.

Ett väl utarbetat och implementerat kvalitetsledningssystem är en framgångsfaktor för VoB. Som tidigare nämnts har bolaget under februari 2021 erhållit ett nytt certifikat enligt ISO 9001:2015, vilket gäller under tre år framöver. Vidare följer bolaget fortsatt utvecklingen avseende den nya HVB-standarden, SS:41000: 2018, för att kunna ta ställning till om bolaget skall ansluta sig till denna.

För att klara den allt hårdare konkurrensen, krävs att VoB förmår att bedriva verksamhet minst lika effektivt som andra aktörer inom branschen. Utrymme krävs för att finansiera egen utveckling samt för att kunna hantera oförutsedda händelser och risker. Vidare måste eget kapital värdesäkras i förhållande till inflationen. För att bolaget skall klara detta är det långsiktiga målet att den årliga rörelsemarginalen i genomsnitt skall vara 4 %. Budgeterad rörelsemarginal för 2021 är 3,65 % vilket motsvarar ett överskott om 4 171 tkr. Som framgår ovan finns det dock en osäkerhet när det gäller vilken efterfrågan som är att förvänta framöver och därmed även när det gäller det ekonomiska utfallet. Vidare är det svårt att bedöma kostnaderna för det utvecklings- och omställningsarbete som krävs för att möta kommunerna förändrade behov. Samtliga vårdavgifter och priser, som inte omfattas av ingångna entreprenadavtal eller ramavtal med externa kommuner, uppräknas för 2021 i enlighet med index från SKL.