FAMILJEHUSET I ALVESTA


Kvalitet

Utfallet i genomförda kundenkäter visar att Familjehuset i Alvesta har fortsatt goda resultat. Målet om 5,0 nås på samtliga sex frågor i kundenkäten med ett genomsnittligt utfall om cirka 5,3 (skala 1–6). Målet avseende svarsfrekvens uppnås emellertid inte, endast 50 % av handläggarna har svarat jämfört med målet om 85 %. Rutinerna för hantering av kundenkäter i verksamheten skall med anledning av detta ses över. I de 29 klientnöjdhetsenkäter som genomförts ger de tillfrågade ett genomsnittligt omdöme om 4,1 (skala 1–5) och målet om 4,0 uppnås därmed. Svarsfrekvensen var 64 % vilket är något lägre än målet, 70 %. När det gäller arbetet med effektskattningar, där behandlingsresultat och förändring följs upp i respektive ärende, är svarsfrekvensen 64 % för T1, dvs vid inskrivning och 55 % för T3 dvs. vid utskrivning. Målen om 95 % respektive 75 % nås därmed inte.

Verksamhetsutveckling  

Verksamheten har under året bland annat fokuserat på att följa upp genomförd organisationsförändring av verksamheten. Detta har bland annat skett genom att regelbundet använda sig av det digitala verktyget ”Happy at work”, som mäter klimat och trivsel på arbetsplatsen. Övriga utvecklingsinsatser och åtgärder som genomförts under året är bland annat schemaförändringar, reviderade beskrivningar av roller och befattningar samt förtydligande och implementering av verksamhetens kärnprocesser. Måluppfyllelsen i verksamheten avseende verksamhetsutveckling är sammantaget god.

Beläggning och ekonomi


Efterfrågan och beläggning var under året låg fram till september månad. Beläggningen ökade därefter avsevärt. Sammantaget blev utfallet 57 % att jämföra med målet om 58 %. Antalet inkomma förfrågningar under året var totalt 53, vilket är högre än målet om 40. Intäkterna under året blev drygt 1 miljon kronor lägre än budgeterat. Tack vare besparingar, framför allt inom personalområdet, redovisar verksamheten ett positivt resultat för verksamhetsåret.