Myra - Skyddat boende

Kvalitet

Resultatet av inkomna enkäter till Myra är mycket positivt då målet om 5,0 nås på samtliga frågor. Genomsnittligt utfall på de sex enkätfrågorna är drygt 5,5. Svarsfrekvensen uppgår till 73 % att jämföra med målet om 85 %. I genomförda klientenkäter är det genomsnittliga än mer positivt med ett utfall om 4,9 (skala 1-5) vilket innebär att målet om 3,7 överträffas med god marginal. Svarsfrekvensen för klientenkäterna var 92 %, vilket innebär att målet 85 % nås även här. Avseende genomförandet av skattningar når dock inte Myra målen.

Verksamhetsutveckling

Ett delmål inför året var att arbeta vidare med att implementera skattningsverktyget KASAM 13 samtidigt som Livets stege också skulle prövas i ärenden där detta bedöms som relevant. Skattningar enligt KASAM har genomförts i de flesta ärenden medan Livets stege har använts i ett uppdrag. I syfte att öka kommunernas kännedom om verksamheten har särskilda satsningar på marknadsföring och information genomförts under året, bland annat har kontakter tagits med samordnaren för ”Våld i nära relation” samt med flera olika kommuner och socialjouren. Under 2020 har två medarbetare genomgått utbildning i TRAPPAN, krissamtal med barn som bevittnad våld i nära relation.

Beläggning och ekonomi

Efterfrågan och beläggning har varit mycket låg under 2020. Totalt har endast 17 förfrågningar inkommit att jämföra med målet om 50. Beläggningen uppgår till 29 %, vilket är en kraftigt negativ avvikelse jämfört med målet om 76 %. Enhetens intäkter är därmed också mycket låga jämfört med budget, – 2,7 miljoner kronor. Kostnaderna är något lägre än budget men enheten redovisar sammantaget ett omfattande underskott för verksamhetsåret 2020. Bolagsledning och styrelse följer utvecklingen vid enheten och om inte beläggningssituationen förbättras under våren 2021, kan åtgärder bli nödvändiga att vidta.