BBIC/Dokumentation för utförare

Målgrupp: Dagen riktar sig till personal som arbetar i utförarverksamhet, dvs verksamhet som utför insatser på uppdrag åt socialtjänsten. Det kan handla om både behandlings-, utrednings-, skydd- och stödinsatser.  

Innehåll: Första halvan av dagen ges en introduktion till BBIC för utförare. Introduktionen innehåller delarna ”Vad är BBIC?”, ”BBIC-material från Socialstyrelsen”, ”Grundprinciperna”, ”Triangeln” och ”Handläggning”. Andra halvan av dagen ägnas åt grunderna i social dokumentation för utförare. Lagar och regler som styr utförarens dokumentation gås igenom samt vad detta innebär i praktiken. Vidare behandlas vikten av att använda klarspråk i dokumentationen och hur klientens delaktighet kan öka. Avslutningsvis hanteras frågor gällande genomförandeplanen. Vad ska den innehålla, vem ansvarar och hur ska en tänka gällande delaktighet från klienten samt formulering av mål för att få en röd tråd fram till uppföljningen som ska kunna visa i vilken utsträckning klienten har lyckats uppnå sina mål. 

Utbildare: Annika Weitner är socionom och verksamhetsutvecklare på VoB Syd sedan 2016. I denna tjänst ingår även att vara BBIC-samordnare för Kronobergs län vilket innebär att hon förutom att samordna länets åtta kommuners BBIC-arbete också är utbildad BBIC-utbildare av Socialstyrelsen. Annika har tidigare arbetat som BBIC-samordnare i Skåne, som utbildare på Journal Digital och som behandlare, barnsekreterare och teamledare på socialtjänsten i Trelleborg.