Utbildning & konsultation

VoB erbjuder en rad olika tjänster inom området utbildning & konsultation. Vi arrangerar och samordnar inköp av utbildningar för våra ägarkommuner och anordnar kostnadsfria temadagar kring relevanta ämnen. Vi erbjuder handledning av erfarna och kvalificerade handledare och kan även genomföra föreläsningar inom en rad olika ämnen inom det sociala arbetets sfär. VoB har också sedan många år uppdraget att samordna BBIC-arbetet åt kommunerna i Kronobergs län.

Utbildningar och föreläsningar

VoB kan erbjuda möjlighet för kommunernas socialtjänstpersonal att köpa platser till utbildningar som vi arrangerar för vår egen personal. Vi kan också samordna inköp av utbildningar åt flera kommuner för att öka både effektiviteten gällande upphandling och för att hålla en bra prisnivå per utbildningsplats.

Utöver att VoB kan arrangera utbildningar med externa föreläsare kan våra erfarna medarbetare erbjuda föreläsningar inom rad olika områden som vi genomför i egen regi.


  • Ett hem att växa i - grundutbildning för jour- och familjehem
  • Miljöterapi – endagsutbildning om grunderna i miljöterapi
  • BBIC för utförare
  • KBT
  • Dokumentation och genomförandeplan för utförare

Aktuella utbildningar

VoB Syd erbjuder TRAPPANutbildning i Hässleholm under våren 2020

För att göra TRAPPAN-utbildningen mer tillgänglig för ägarkommunerna i Skåne och Kronoberg och slippa kostnader och tidsåtgång för resor samt logi i Stockholm eller Göteborg, så kan VoB nu i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke Högskola erbjuda Trappan som en uppdragsutbildning på ”hemmaplan”.

För mer information om utbildningen och anmälan: TRAPPAN 2020

Tidigare temadagar

Handledning

VoB:s erfarna och kvalificerade medarbetare med handledarutbildning kan erbjuda handledning av både process- och ärendekaraktär till personalgrupper inom både skola, socialtjänst och LSS samt till familjehem.

BBIC-samordning

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är BBIC, Barns behov i centrum, i fokus. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.

VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk. För närvarande har vi detta uppdrag i förhållande till kommunerna i Kronoberg. Uppdraget innebär förutom att vi stöttar kommunerna i sitt utvecklings- och implementeringsarbete gällande BBIC också att vi är kommunernas länk till Socialstyrelsen där vi regelbundet tar del av nyheter och information som rör såväl BBIC specifikt som barn- och ungdomsområdet i allmänhet.

All personal i VoB som arbetar med barn, ungdomar och familjer utbildas i BBIC och både utredningsuppdrag och behandlingsinsatser genomsyras av BBIC:s grundprinciper, risk & skydds-faktorer samt bedömningsgrunder.

Kontakt

Kontakt vid förfrågan och mer info om utbildning och konsultation: