VoB:s Utbildningscenter

VoB arrangerar och samordnar inköp av utbildningar för våra ägarkommuner samt anordnar kostnadsfria temadagar och föreläsningar kring relevanta ämnen. Vi erbjuder handledning av erfarna och kvalificerade handledare och kan även i egen regi genomföra föreläsningar inom olika ämnen inom det sociala arbetets sfär. VoB har också sedan många år uppdraget att samordna BBIC-arbetet åt kommunerna i Kronobergs län.

Interna och externa utbildningar

VoB kan erbjuda möjlighet för kommunernas socialtjänstpersonal att köpa platser till utbildningar som vi arrangerar för vår egen personal. Vi kan också samordna inköp av utbildningar åt flera kommuner för att på så sätt kunna hålla en låg prisnivå. Har ni önskemål om någon specifik utbildning som inte för tillfället ligger under "Aktuella utbildningar"? Kontakta oss gärna!

Utöver att VoB kan arrangera utbildningar med externa föreläsare kan våra erfarna medarbetare erbjuda föreläsningar inom en rad olika områden som vi genomför i egen regi. 

 

 

Temadagar

Ett par gånger per år arrangerar VoB kostnadsfria temadagar kring viktiga ämnen för framförallt socialtjänstens medarbetare i våra ägarkommuner. Nedan presenteras våra tidigare temadagar. Information om kommande temadagar kommer läggas ut både här på hemsidan och på vår facebook-sida.

Frukostföreläsning 31/5 kl.9-10: Utredning av risk- och skyddsfaktorer hos små och späda barn

Martje Iversen - erfaren utredare och behandlare på Familjehuset i Lund berättar om den uppskattade utbildning hon själv tagit fram och som kommer ges ytterligare en gång under hösten -24.  

Tidigare temadagar

Handledning

VoB:s erfarna och kvalificerade medarbetare med handledarutbildning kan erbjuda handledning av både process- och ärendekaraktär till personalgrupper inom både skola, socialtjänst och LSS samt till familjehem.

BBIC-samordning

Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är BBIC, Barns behov i centrum, i fokus. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn i den sociala barnavården som nästan alla kommuner i landet har som grund.

VoB är sedan flera år delaktiga i implementering och utveckling av BBIC genom samordning av ägarkommunernas BBIC-nätverk. För närvarande har vi detta uppdrag i förhållande till kommunerna i Kronoberg. Uppdraget innebär förutom att vi stöttar kommunerna i sitt utvecklings- och implementeringsarbete gällande BBIC också att vi är kommunernas länk till Socialstyrelsen där vi regelbundet tar del av nyheter och information som rör såväl BBIC specifikt som barn- och ungdomsområdet i allmänhet.

All personal i VoB som arbetar med barn, ungdomar och familjer utbildas i BBIC och både utredningsuppdrag och behandlingsinsatser genomsyras av BBIC:s grundprinciper, risk & skydds-faktorer samt bedömningsgrunder.

Kontakt

Kontakt vid förfrågan och mer info om utbildning och konsultation: