Myra - skyddat boende

Tar emot vuxna över 18 år samt medföljande barn.

Myras verksamhet riktar sig till hot- och våldsutsatta vuxna och barnfamiljer som behöver skydd, stöd och vägledning. Verksamheten är utformad efter socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.

Målgrupp

Myra tar emot vuxna över 18 år samt medföljande barn som har behov av skyddat boende p.g.a. våld, hot eller förtryck i nära relationer. 

Då verksamheten har tillgång till  lägenheter av varierande storlek kan även större familjer tas emot.

Målgruppen har behov av skydd, stöd och vägledning men inte av vård i HVB.

Uppdrag

Det övergripande uppdraget för Myra är att tillgodose individens eller familjens behov av skydd samt att arbeta aktivt med att de placerade ska kunna flytta ut från det skyddade boendet, och då ha förmåga att upprätthålla sitt eget skydd. Myra har personal tillgänglig dygnet runt, vilket innebär möjlighet till att kunna ta emot akuta placeringar utanför kontorstid.

Placering kan ske i Myras kollektiva boende eller i enskild lägenhet. Myra har tillgång till lägenheter på olika orter i Skåne, vilka kan användas med utgångspunkt från behov och omständigheter i det enskilda ärendet.

Metoder

Verksamheten vid Myra är utformad efter socialstyrelsens kvalitetsindikatorer för skyddade boenden.

Insatsformen vid placering i Myra är boendebistånd till vuxen. Insatserna fokuserar i första hand på risk- och skyddsbedömningar, säkerhetsplaneringar samt på känslomässigt och praktiskt stöd för att få vardagen att fungera.

Risk- och skyddsbedömning genomförs i samband med inflyttning. Metoder som används vid dessa bedömningar är PATRIARK (Hedersrelaterat våld), SARA (Våld i nära relation) och SAM (vid stalking). Bedömningarna används för att framarbeta strategier för att hantera situationen och utforma en säkerhetsplan.

 

Tillsammans med varje individ upprättas ett veckoschema där både aktiviteter med personal och utan personal, möten med samarbetspartners, skola, fritidsaktiviteter utanför och inne på boendet, stödsamtal, planeras in veckovis. Detta innebär att den skyddsbehövande får en struktur som ett stöd i att upprätthålla vardagsrutiner. Samtalsverktyget MI används vid strukturerade samtal med de skyddsbehövande i syfte att höja motivationen och förmågan hos den enskilde att på sikt upprätthålla sitt eget skydd, samt för att öka känslan av hanterbarhet. KASAM används för att mäta de skyddsbehövandes känsla av sammanhang. Ett frågeformulär fylls i vid inskrivning och vid utskrivning. KASAM värdet uttrycker bl.a. i vilken utsträckning en person upplever att livet är strukturerat, förutsägbart, begripligt och påverkbart.

Skola

Vuxna som studerar eller arbetar skall om möjligt fortsätta med detta under vistelsen på Myra. Då flera av dem som tas emot sannolikt inte kommer att ha skola eller arbete att gå till dagligen är det viktigt att den vuxne får möjlighet att lämna boendet för några timmar. Aktiviteter planeras därför in, som exempelvis kortare föreläsningar, motion och hälsa, avslappningsträning eller annat som de boende önskar och som är möjligt att ordna.

Myras målsättning är att alla medföljande barn skall ges möjlighet att fullfölja sin skolgång, i den mån det är möjligt utifrån säkerhetsplaneringen. Skolan och förskolan är en viktig trygghet för barnen och också en viktig social plattform. För att skapa möjlighet för detta har gemensamma rutiner med Kristianstads kommun utarbetats. I de fall då barn trots allt tvingas vänta på att skolgång/förskola kan återupptas kommer barnaktiviteter att planeras och genomföras av boendet.

Kompetens

Myras personal har relevant högskoleexamen som exempelvis behandlingspedagog, förskolelärare och folkhälsopedagog samt specifika kunskaper om våld i nära relation och/eller hedersrelaterad problematik.

Personalen är utbildad i risk- och skyddsbedömningsinstrument (PATRIARK, SARA, SAM) BBIC samt MI med fokus på våld i nära relationer.

Myras personal har dessutom särskild kunskap i skydds- och säkerhetsfrågor.

Utvärdering och kvalitet

Läs mer om verksamheternas uppföljning av insatsernas effekt och VoB:s kvalitetsarbete.

Utvärdering och kvalitet

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss?

Afrah Hussein

Verksamhetschef

Telefon

0708-10 18 24

E-post

afrah.hussein@vob.se

Myra

Telefon

0704-45 93 39

E-post

info@vob.se